Οι υψηλές προσδοκίες που έχετε για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας διέπουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα δεδομένα σας. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε τη βάση για μια επιχειρηματική σχέση εμπιστοσύνης με τους σημερινούς πελάτες μας αλλά και με τους μελλοντικούς. Η εμπιστευτικότητα και η ακεραιότητα των προσωπικών σας δεδομένων είναι μία από τις βασικές μας ανησυχίες.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων;

Η Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Γερμανία (“DCS”), παρέχει στον πελάτη τις υπηρεσίες της Mercedes me Charge ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων και είναι υπεύθυνη για τις σχετικές δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων.

Ποια δεδομένα που σας αφορούν επεξεργαζόμαστε, για ποιον σκοπό και για πόσο καιρό αποθηκεύονται;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται όσον αφορά τη σύναψη μιας σύμβασης της Mercedes me Charge ή με την προϋπόθεση ότι οι υπηρεσίες της επεξεργάζονται για τη σύναψη της σύμβασης αυτής, ώστε να επιτρέπεται στον πελάτη να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της (π.χ. φόρτιση σε έναν σταθμό φόρτισης) και να του χρεώνει τις υπηρεσίες της Mercedes me Charge. (Άρθρο 6 (1)(b), Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ "GDPR").

Λύση συμβολαίων

Όσον αφορά τη σύναψη σύμβασης της Mercedes me Charge, επεξεργάζονται οι ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:

  • τα δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. επίθετο, όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση)

  • τα δεδομένα λογαριασμού (π.χ. λογαριασμός εισόδου της Mercedes me Charge, λεπτομέρειες πληρωμής)

  • τα δεδομένα οχήματος (VIN)

Τα συμβατικά δεδομένα διαγράφονται αυτομάτως μετά τη λήξη της σύμβασης της Mercedes me Charge. Οι χρηματικές συναλλαγές διαγράφονται σύμφωνα με τις θεσμικές διατάξεις μετά από 10 χρόνια.

Παροχή υπηρεσιών

Για τους σκοπούς της παροχής των υπηρεσιών της Mercedes me Charge από την DCS, επεξεργάζονται οι ακόλουθες (όπου απαιτούνται, προσωπικές) πληροφορίες (άρθρο 6(1)(b) GDPR):

  • ένας ατομικός αναγνωριστικός αριθμός που αντιστοιχεί στην κάρτα Mercedes me Charge αντίστοιχα με το μέσο ελέγχου ταυτότητας που χρησιμοποιεί ο πελάτης σε έναν σταθμό φόρτισης

  • οι καταγραφές λεπτομερειών φόρτισης που δείχνουν τις φορτίσεις που πραγματοποιούνται από τον πελάτη.

  • η τοποθεσία του σταθμού φόρτισης όπου γίνονται οι φορτίσεις και η τοποθεσία του πελάτη (η τοποθεσία μόνο στο βαθμό που προσφέρεται υπηρεσία ηλεκτρονικής διαδρομής και εφόσον ο πελάτης έχει ενεργοποιήσει τη λειτουργία GPS στην εφαρμογή Mercedes me) .

  • Όλα τα υπόλοιπα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διαδικασία φόρτισης.

Παρόλο που η παροχή αυτών των δεδομένων δεν απαιτείται να για τη σύναψη σύμβασης της Mercedes Me Charge, η DCS δεν μπορεί να σας παράσχει την αντίστοιχη υπηρεσία εάν τα δεδομένα αυτά δεν παρέχονται και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία. Τα επεξεργασμένα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται αυτόματα μετά από 90 ημέρες, εκτός εάν χρειάζονται περισσότερο χρόνο για την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Η παροχή των δεδομένων οχήματος του πελάτη είναι απαραίτητη για τον σωστό χειρισμό της χρέωσης της διαδικασίας φόρτισης με τον πάροχο υπηρεσιών μας. Ο αναγνωριστικός αριθμός οχήματος απαιτείται για τον προσδιορισμό των αντίστοιχων συμβατικών σχέσεων.

Η DCS χρησιμοποιεί εξουσιοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών για να προσφέρει τις υπηρεσίες της Mercedes me Charge.

Διασφάλιση ποιότητας προϊόντος, έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων

Εκτός από την απλή παροχή υπηρεσιών της Mercedes me Charge, τα δεδομένα που συλλέγονται επεξεργάζονται επίσης για σκοπούς διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών Mercedes me Charge που προσφέρονται από την DCS και για την εξέλιξη των νέων σχετικών υπηρεσιών της DCS. Αυτές οι δραστηριότητες επεξεργασίας εξυπηρετούν τα νόμιμα συμφέροντα της DCS ώστε να συμμορφώνεται με τις υψηλές προσδοκίες που θέτουν οι πελάτες μας για υφιστάμενες υπηρεσίες και για να είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε τις μελλοντικές επιθυμίες των πελατών μας μέσω της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών (Άρθρο 6(1)(f) GDPR). Προκειμένου να προστατεύσουμε το απόρρητο των πελατών μας, τα δεδομένα που επεξεργάζονται σύμφωνα με αυτήν την ενότητα, επεξεργάζονται αποκλειστικά σε μια μορφή που δεν αποκαλύπτει άμεσα την ταυτότητα του χρήστη.

Επιπλέον, τα στοιχεία επικοινωνίας χρησιμοποιούνται για την αποστολή άμεσης διαφήμισης για δικές μας παρόμοιες υπηρεσίες ή προϊόντα της DCS (άρθρο 6 (1) (f) GDPR). Η επικοινωνία με τον πελάτη θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της εφαρμογής. Σε οποιαδήποτε στιγμή, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς τέτοιας διαφήμισης, χρησιμοποιώντας τις παρακάτω επιλογές επικοινωνίας.

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να μεταφερθούν σε τρίτους ενδιαφερόμενους. Πρόκειται για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς υπηρεσιών IT, εφοδιασμού, τηλεπικοινωνιών, συμβουλευτικών υπηρεσιών, υποστήριξης πελατών και είσπραξης. Μπορεί επίσης να βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), δηλαδή σε τρίτες χώρες. Ορισμένες τρίτες χώρες έχουν πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι διαθέτουν προστασία δεδομένων συγκρίσιμη με το πρότυπο του ΕΟΧ μέσω των λεγόμενων αποφάσεων επάρκειας. Ωστόσο, σε άλλες τρίτες χώρες στις οποίες ενδέχεται να διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ενδέχεται να μην υπάρχει ενιαία υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων λόγω έλλειψης νομικών κανονισμών. Εάν συμβαίνει αυτό, διασφαλίζουμε ότι η προστασία των δεδομένων είναι επαρκώς εγγυημένη. Αυτό είναι δυνατό μέσω δεσμευτικών κανόνων εταιρείας, τυπικών συμβατικών ρητρών που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πιστοποιητικών ή αναγνωρισμένων κωδίκων δεοντολογίας. Επιπλέον, η μεταφορά δεδομένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχείο ΓΚΠΔ, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε δώσει αυτήν τη συγκατάθεση εκ των προτέρων. Επικοινωνήστε μαζί μας, εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό.

Επικοινωνίες διαφημιστικού περιεχομένου και έρευνα αγοράς σε βάση συναίνεσης

Αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την περαιτέρω χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον βαθμό που περιγράφεται στη δήλωση συγκατάθεσης, π.χ. για σκοπούς μάρκετινγκ και/ή έρευνας αγοράς και ανάλογα με την περίπτωση αποκαλύπτονται σε τρίτους (Άρθρο 6(1)(a) GDPR). Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να βρεθούν στην αντίστοιχη δήλωση συγκατάθεσης, η οποία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Νομικές υποχρεώσεις

Επιπλέον, η DCS θα επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα εάν έχει τη νομική υποχρέωση να το πράξει (Άρθρο 13(1)(c), Άρθρο 6(1)(c) GDPR). Για παράδειγμα, η DCS μπορεί νομικά να υποχρεούται να αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα σε δημόσιες αρχές ή σε τρίτους.

Υπηρεσίες τρίτων (Google Maps)

Για να διασφαλιστεί η σωστή εισαγωγή διευθύνσεων, έχουμε ενσωματώσει στον ιστότοπό μας την υπηρεσία Google Maps της Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ιρλανδία) μέσω API (Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών). Σε αυτό το θέμα, η Google ενεργεί για λογαριασμό μας. Για να προβληθεί το περιεχόμενο στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, η Google πρέπει να λάβει τη διεύθυνση σας IP, διαφορετικά δεν θα μπορέσει να σας προσφέρει το ενσωματωμένο περιεχόμενο.

Η νομική βάση της επεξεργασίας προκύπτει από το άρθρο. 6 παρ. 1 εδ. α του ΓΚΠΔ, δηλαδή επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας βάσει της συγκατάθεσής σας.p>

Κατά τη χρήση του Google Maps, ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως στις ΗΠΑ). Σε αυτές τις τρίτες χώρες, ενδέχεται να μην υπάρχει «επαρκές επίπεδο προστασίας» για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων βάσει των κριτηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, μπορεί να δημιουργηθεί ένα τέτοιο επίπεδο προστασίας μέσω ορισμένων μέτρων. Τα μέτρα αυτά λαμβάνονται από τη λεγόμενη Ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ–ΗΠΑ. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για την πιστοποίηση βάσει της Ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ σε αυτόν τον ιστότοπο της κυβέρνησης των ΗΠΑ (δυστυχώς, διατίθεται επίσημα μόνο στα Αγγλικά): https://www.privacyshield.gov. Η Google μπορεί να μεταφέρει πληροφορίες που έχει αποκτήσει από το Maps σε τρίτους, αν απαιτείται από τη νομοθεσία ή στον βαθμό που οι τρίτοι επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα εκ μέρους της Google.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία Google Maps και με αυτόν τον τρόπο να αποτρέψετε τη μεταφορά δεδομένων στο Google απενεργοποιώντας το JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε αυτήν την περίπτωση δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προβολή χάρτη στις σελίδες μας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από το Google Maps περιλαμβάνονται στην Πολιτική Απορρήτου. Εκεί, επίσης θα βρείτε περαιτέρω πληροφορίες για τα δικαιώματά σας, καθώς και για τις επιλογές ρυθμίσεων προστασίας ιδιωτικού απορρήτου: https://policies.google.com/privacy

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Διασφαλίζουμε τα δεδομένα σας χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Για παράδειγμα, τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας χρησιμοποιούνται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μία κατάχρηση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας:

  • η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα περιορίζεται μόνο σε περιορισμένο αριθμό εξουσιοδοτημένων ατόμων για τους συγκεκριμένους σκοπούς.

  • τα δεδομένα που συλλέγονται μεταφέρονται μόνο σε κρυπτογραφημένη μορφή.

  • Επιπλέον, η πρόσβαση σε αυτά τα συστήματα πληροφορικής παρακολουθείται μόνιμα προκειμένου να εντοπιστεί και να αποτραπεί η κατάχρηση σε πρώιμο στάδιο.

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα απαιτείται για τον αντίστοιχο σκοπό. Εάν τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για πολλαπλούς σκοπούς, διαγράφονται αυτόματα ή αποθηκεύονται σε μορφή που δεν αποκαλύπτει άμεσα την ταυτότητά σας, μόλις εκπληρωθεί ο τελευταίος καθορισμένος σκοπός.

Επικοινωνώντας μαζί μας, τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας και το δικαίωμά σας να υποβάλετε παράπονο στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, να ζητήσετε τη διόρθωση/διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας, να διατυπώσετε αντιρρήσεις σχετικά με τη διαδικασία επικοινωνώντας με την εταιρεία Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Γερμανία, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dataprotection@digitalchargingsolutions.com. Εάν πιστεύετε ότι δεν λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες ή τις καταγγελίες σας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων, μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στην υπεύθυνη ρυθμιστική αρχή.

Εάν η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να την αποσύρετε ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Για τον σκοπό αυτό, παρακαλώ επικοινωνήστε με την Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Γερμανία, Ηλεκτρονική Διεύθυνση:dataprotection@digitalchargingsolutions.com