Αυτή την ιστοσελίδα διαχειρίζεται η Digital Charging Solutions GmbH (Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Γερμανία).
Διευθύνοντες σύμβουλοι, εξουσιοδοτημένοι να εκπροσωπούν την εταιρεία: Jörg Reimann, Markus Bartenschlager, Thomas Menzel
Email: gr@charge.mercedes.me
Τηλέφωνο: +30 (0) 211 198 19 22
Καταχωρημένη στο: Berlin Charlottenburg HRB 211155 B
Αριθμός μητρώου ΦΠΑ: EL996912315

Εξώδικη επίλυση διαφορών
Ανεξάρτητα από τη συμμετοχή μας στη διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, έχουμε τη νομική υποχρέωση να σας ενημερώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια ηλεκτρονική πλατφόρµα επίλυσης διαφορών (ΗΕΔ), η οποία χρησιμεύει ως μηχανισμός εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών. Μπορείτε να βρείτε την πλατφόρμα στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Η DCS GmbH δεν θα συμμετάσχει σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον κανενός οργάνου επίλυσης καταναλωτικών διαφορών και δεν έχει καμία υποχρέωση να το πράξει.