Wysokie wymagania dotyczące jakości naszych produktów i usług decydują o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane. Naszym celem jest zbudowanie i podtrzymywanie z naszymi obecnymi i przyszłymi klientami relacji biznesowych opartych na zaufaniu. Poufność i nienaruszalność danych klientów jest jednym z naszych głównych priorytetów.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych?

Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Niemcy („DCS”) świadczy klientom usługi Mercedes me Charge jako administrator danych i odpowiada za powiązane czynności przetwarzania danych.

Jakie dane przetwarzamy, w jakim celu i jak długo są one przechowywane?

Dane osobowe gromadzone w związku z zawarciem umowy Mercedes me Charge lub świadczeniem usług Mercedes me Charge są przetwarzane w celu zawarcia umowy Mercedes me Charge, co umożliwia klientom korzystanie z usług Mercedes me Charge (np. ładowania na stacji ładowania) oraz wystawiania faktur klientom usług Mercedes me Charge. (Art. 6 (1) (b) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych – „RODO”).

Zawarcie umowy

W związku z zawarciem umowy Mercedes me Charge przetwarzane są następujące kategorie danych:

  • dane umowy (np. nazwisko, imię, adres, adres e-mail)
  • dane konta (np. login do konta Mercedes me Charge, dane dotyczące płatności)
  • dane pojazdu (VIN)

Dane z umowy są automatycznie usuwane po wygaśnięciu umowy Mercedes me Charge; transakcje finansowe są usuwane zgodnie z przepisami prawa po 10 latach.

Świadczenie usług

Dla celów świadczenia usług Mercedes me Charge przez DCS przetwarzane są następujące dane (osobowe, jeśli to wymagane) (Art. 6 (1) (b) RODO):

  • indywidualny numer identyfikacyjny, który jest przypisany do karty Mercedes me Charge odpowiednio do sposobu uwierzytelniania wykorzystywanego przez klienta na stacji ładowania;
  • dane rejestrów ładowania stanowiące wykaz ładowań przeprowadzonych przez klienta;
  • lokalizacja stacji ładowania, gdzie przeprowadzano ładowanie, oraz lokalizacja klienta (tylko w zakresie, w jakim oferowana jest usługa e-trasy oraz w jakim klient aktywował funkcję GPS w aplikacji Mercedes me).
  • Wszystkie inne dane zebrane podczas procesu ładowania

Chociaż udostępnienie tych danych nie jest konieczne do zawarcia umowy Mercedes me Charge, DCS nie jest w stanie świadczyć odnośnych usług, jeśli dane te nie zostaną udostępnione i nie będą przetwarzane. Przetwarzane dane osobowe są automatycznie usuwane po 90 dniach, chyba że są wymagane przez dłuższy czas dla celów świadczenia określonej usługi.

Podanie danych pojazdu klienta jest obowiązkowe w celu prawidłowej obsługi rozliczania kosztów ładowania przez naszego usługodawcę. Numer VIN jest wymagany do identyfikacji odpowiednich stosunków umownych.

Dla celów świadczenia usług Mercedes me Charge DCS korzysta z usług innych dostawców.

Zapewnienie jakości produktów, badania i rozwój nowych produktów

Poza celami związanymi ze świadczeniem usług Mercedes me Charge gromadzone dane są również przetwarzane dla celów zapewnienia jakości usług Mercedes me Charge oferowanych przez DCS oraz rozwijania nowych powiązanych usług firmy DCS. Przetwarzanie tych danych służy uzasadnionym interesom DCS związanym z zapewnieniem wysokiego standardu, jakiego oczekują nasi klienci od dotychczasowych usług, oraz możliwości zaspokojenia przyszłych oczekiwań klientów poprzez rozwój nowych usług (art. 6 (1) (f) RODO). W celu ochrony prywatności naszych klientów zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej sekcji dane są przetwarzane wyłącznie w formie, która nie umożliwia bezpośredniej identyfikacji klienta. Dane kontaktowe będą również wykorzystywane w celu wysyłki reklamy bezpośredniej na potrzeby innych usług lub produktów DCS. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Z klientem kontaktujemy się drogą elektroniczną (e-mail) lub w aplikacji. Podmiot danych (klient) ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych do celów takiej reklamy, używając podane poniżej dane kontaktowe.

W indywidualnych przypadkach Państwa dane osobowe mogą być przekazywane stronom trzecim. Są to firmy z kategorii usług IT, logistyki, telekomunikacji, doradztwa, obsługi klienta i windykacji. Mogą być one również zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), np. w krajach trzecich. Niektóre kraje trzecie są certyfikowane przez Komisję Europejską jako posiadające ochronę danych na poziomie porównywalnym ze standardem EOG poprzez tzw. decyzje stwierdzające odpowiedni stopień ochrony. Jednakże w przypadku innych krajów trzecich do których mogą być przekazywane dane osobowe, poziom ochrony danych może nie być jednakowo wysoki ze względu na brak regulacji prawnych. W takim przypadku zapewniamy, że ochrona danych jest należycie zagwarantowana. Jest to możliwe dzięki wiążącym przepisom przedsiębiorstwa, standardowym klauzulom umownym wydanym przez Komisję Europejską, certyfikatom lub uznanym kodeksom postępowania. Dodatkowo, przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) oparte jest na Państwa zgodzie zgodnie z art. 49 par. 1 zdanie 1 lit. a RODO, pod warunkiem, że zgoda taka została wcześniej udzielona. W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat, prosimy o kontakt.

Komunikacja reklamowa i badanie rynku w oparciu o zgodę klienta.

W przypadku udzielenia osobnej zgody na dalsze wykorzystywanie danych osobowych mogą one zostać użyte w zakresie opisanym w oświadczeniu zgody, np. w celach marketingowych i/lub badań rynkowych, a także, jeśli to konieczne, przekazywane innym podmiotom (art. 6 (1) (a) RODO). Więcej szczegółów znajduje się w odnośnym oświadczeniu zgody, która może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Zobowiązanie prawne

Ponadto DCS będzie przetwarzać dane osobowe, jeśli wymagają tego przepisy prawa (art. 13 (1) (c), art. 6 (1) (c) RODO). Firma DCS może na przykład zostać prawnie zobowiązana do udostępnienia danych osobowych organom władzy publicznej lub innym podmiotom.

Google Maps

Celem zapewnienia poprawnego wpisywania adresów niniejsza strona internetowa korzysta z usługi mapowania Google za pośrednictwem interfejsu API. Podmiotem odpowiedzialnym jest Google Ireland Limited - Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia. Google działa w naszym imieniu w tym zakresie. Aby korzystać z funkcji Google Maps w przeglądarce, koniecznie jest zapisanie adresu IP.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6(1)(a) rozporządzenia RODO, tj. przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody.

Gdy korzystasz z Map Google, informacje dotyczące korzystania przez Ciebie z tej witryny internetowej (w tym Twój numer IP) mogą być przetwarzane w krajach poza Unią Europejską (w tym w Stanach Zjednoczonych). Z punktu widzenia prawa Unii Europejskiej w tych krajach może nie obowiązywać „odpowiedni poziom ochrony” w zakresie przetwarzania danych osobowych. Jednak istnieją pewne środki, które są w stanie zapewnić taki poziom ochrony. Takim środkiem jest tak zwane porozumienie EU-US Privacy Shield. Szczegółowe informacje o certyfikacji zgodnie z porozumieniem EU-US Privacy Shield można znaleźć na tej witrynie internetowej rządu USA (niestety oficjalnie dostępnej tylko w języku angielskim): https://www.privacyshield.gov. Firma Google może przekazywać informacje zebrane przez Google Maps osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu firmy Google.

Masz prawo do dezaktywacji usługi Google Maps i tym samym uniemożliwienia transferu danych do firmy Google poprzez dezaktywację JavaScript w Twojej przeglądarce. Chcielibyśmy jednak poinformować, iż w tym wypadku korzystanie z wyświetlania map na niniejszej stronie nie będzie możliwe.

Więcej informacji o celu i zakresie gromadzenia oraz przetwarzania danych przez Mapy Google można znaleźć w polityce prywatności. W oświadczeniu tym znajdują się również dalsze informacje na temat przysługujących Tobie praw oraz możliwości ustawień dotyczących ochrony prywatności: https://policies.google.com/privacy

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

Zabezpieczamy dane użytkowników, korzystając z najnowocześniejszej technologii. Przykładowo do ochrony danych osobowych przed niewłaściwym użyciem lub innego rodzaju nieuprawnionym przetwarzaniem wykorzystano następujące środki bezpieczeństwa:

  • dostęp do danych osobowych ma wyłącznie ograniczona liczba osób upoważnionych do tego w określonych celach;
  • gromadzone dane są przekazywane wyłącznie w postaci zaszyfrowanej;
  • ponadto dostęp do systemów informatycznych jest stale monitorowany w celu wykrycia i zapobieżenia niewłaściwemu użyciu danych już na wczesnym etapie.

Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak to konieczne ze względu na określony cel. Jeśli dane przetwarzane są dla wielu celów, są automatycznie usuwane (lub przechowywane w formie, która uniemożliwia bezpośrednią identyfikację użytkownika), gdy tylko ostatni określony cel zostanie zrealizowany.

Skontaktuj się z nami, Twoje prawa do ochrony danych i prawo do złożenia skargi do organu ds. ochrony danych.

Użytkownik może zażądać dostępu do swoich danych osobowych, zażądać ich poprawienia/usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także sprzeciwić się ich przetwarzaniu, kontaktując się z Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Niemcy, e-mail: dataprotection@digitalchargingsolutions.com. W przypadku obaw, że nie traktujemy poważnie wniosków i zażaleń dotyczących przetwarzania danych, użytkownik może również skontaktować się z właściwym organem nadzorczym.

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, może ona zostać cofnięta w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. W tym celu prosimy o kontakt z Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Niemcy, e-mail: dataprotection@digitalchargingsolutions.com