Konfidencialitātes politika

Augstie standarti, ko jūs izvirzāt mūsu produktu un pakalpojumu kvalitātei, nosaka, kā mēs rīkojamies ar jūsu datiem. Mūsu mērķis ir radīt un uzturēt pamatu uzticamām biznesa attiecībām ar mūsu klientiem un potenciālajiem klientiem. Jūsu personas datu konfidencialitāte un integritāte ir viena no mūsu galvenajām rūpēm.

Kas ir atbildīgs par datu apstrādi?

Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Vācija ("DCS") sniedz klientam Mercedes me Charge pakalpojumus kā datu pārzinis un ir atbildīga par saistītajām datu apstrādes darbībām.

Kādus datus par jums mēs apstrādājam, kādam nolūkam un cik ilgi dati tiek glabāti?

Personas dati, kas savākti saistībā ar Mercedes me Charge līguma noslēgšanu vai Mercedes me Charge pakalpojumu sniegšanu, tiek apstrādāti, lai noslēgtu Mercedes me Charge līgumu, ļautu klientam izmantot Mercedes me Charge pakalpojumus (piemēram, uzlādi uzlādes stacijā) un izrakstītu klientam rēķinu par Mercedes me Charge pakalpojumiem. (ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

Līgumu noslēgšana

Saistībā ar Mercedes me Charge līguma noslēgšanu tiek apstrādātas šādas datu kategorijas:

  • kontaktinformācija (piemēram, uzvārds, vārds, adrese, e-pasta adrese).
  • konta dati (piemēram, Mercedes me Charge pieteikšanās konts, maksājumu dati).
  • transportlīdzekļa dati (VIN)

Līguma dati tiek automātiski dzēsti pēc Mercedes me Charge līguma termiņa beigām; finanšu darījumi tiek dzēsti saskaņā ar likumā noteiktajiem noteikumiem pēc 10 gadiem.

Pakalpojumu sniegšana

Lai DCS sniegtu Mercedes me Charge pakalpojumus, tiek apstrādāti šādi (ja nepieciešams, personas) dati (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts):

  • individuālais identifikācijas numurs, kas tiek piešķirts Mercedes me Charge kartei, attiecīgi autentifikācijas instrumentam, ko klients izmanto uzlādes stacijā.
  • uzlādes datu reģistri, kuros norādīti klienta veiktie uzlādes notikumi.
  • uzlādes stacijas atrašanās vieta, kurā tiek veikti uzlādes notikumi, un klienta atrašanās vieta (atrašanās vieta tikai tiktāl, ciktāl tiek piedāvāts e-maršruta pakalpojums un ciktāl klients ir aktivizējis GPS funkciju Mercedes me lietotnē).
  • Visi pārējie uzlādes procesa laikā savāktie dati.

Lai gan šo datu sniegšana nav nepieciešama, lai noslēgtu Mercedes me uzlādes līgumu, DCS nevar sniegt jums attiecīgo pakalpojumu, ja šie dati netiek sniegti un netiek apstrādāti. Apstrādātie personas dati tiek automātiski dzēsti pēc 90 dienām, ja vien tie nav nepieciešami ilgāk konkrēta pakalpojuma sniegšanai.

Klienta transportlīdzekļa datu sniegšana ir nepieciešama, lai pareizi apstrādātu uzlādes procesa norēķinus ar mūsu pakalpojumu sniedzēju. VIN ir nepieciešams, lai identificētu attiecīgās līgumattiecības.

Lai sniegtu Mercedes me Charge pakalpojumus, DCS izmanto pilnvarotus pakalpojumu sniedzējus.

Produktu kvalitātes nodrošināšana, jaunu produktu izpēte un izstrāde

Papildus Mercedes me Charge pakalpojumu sniegšanai savāktie dati tiek apstrādāti arī DCS piedāvāto Mercedes me Charge pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai un DCS jaunu saistītu pakalpojumu izstrādei. Šīs apstrādes darbības kalpo DCS leģitīmajām interesēm ievērot augstos standartus, ko mūsu klienti izvirza esošajiem pakalpojumiem, un spēt apmierināt mūsu klientu vēlmes nākotnē, izstrādājot jaunus pakalpojumus (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Lai aizsargātu mūsu klientu privātumu, saskaņā ar šo sadaļu apstrādātie dati tiek apstrādāti tikai tādā veidā, kas nav tieši izsekojams līdz klientam. turklāt kontaktinformācija tiek izmantota, lai nosūtītu tiešu reklāmu par mūsu pašu, līdzīgiem DCS pakalpojumiem vai produktiem (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Ar klientu sazināsimies pa e-pastu vai izmantojot lietotni. Jebkurā brīdī klientam ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi šādas reklāmas nolūkos, izmantojot turpmāk norādītās saziņas iespējas.

Atsevišķos gadījumos jūsu personas dati var tikt nosūtīti trešām personām. Tie ir IT pakalpojumu, loģistikas, telekomunikāciju, konsultāciju, klientu atbalsta un naudas iekasēšanas uzņēmumi. Tie var atrasties arī ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ), t.i. trešajās valstīs. Dažas trešās valstis Eiropas Komisija ir sertificējusi kā valstis, kurās datu aizsardzība ir salīdzināma ar EEZ standartu, izmantojot tā sauktos atbilstības lēmumus. Tomēr citās trešās valstīs, uz kurām var tikt nosūtīti personas dati, var nebūt vienādi augsts datu aizsardzības līmenis, jo trūkst tiesiskā regulējuma. Tādā gadījumā mēs nodrošinām atbilstošu datu aizsardzību. Tas ir iespējams, izmantojot saistošus uzņēmuma noteikumus, standarta līguma klauzulas, kuras izdevusi Eiropas Komisija, sertifikātus vai atzīstus ētikas kodeksus. Turklāt datu pārsūtīšana ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) notiek, pamatojoties uz jūsu piekrišanu saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) pantu. 49. rindkopa 1. teikuma 1. punkta a) apakšpunkts VDAR, ja esat iepriekš devis šādu piekrišanu. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja vēlaties saņemt turpmāku informāciju par šo.

Reklāmas saziņa un tirgus izpēte, pamatojoties uz piekrišanu

Ja esat atsevišķi devis piekrišanu turpmākai savu personas datu izmantošanai, jūsu personas dati var tikt izmantoti tādā apjomā, kā aprakstīts piekrišanas deklarācijā, piemēram, mārketinga un/vai tirgus izpētes nolūkos, un attiecīgā gadījumā izpausti trešām personām (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts). Sīkāka informācija ir sniegta attiecīgajā piekrišanas deklarācijā, kuru jebkurā laikā var atsaukt.

Juridiskais pienākums

Turklāt DCS apstrādās personas datus, ja tam būs juridisks pienākums to darīt (VDAR 13. panta 1. punkta c) apakšpunkts, VDAR 13. panta 1. punkta c) apakšpunkts, VDAR 13. panta 1. punkta c) apakšpunkts, VDAR 13. panta 2. punkts). VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts). Piemēram, DCS var būt juridisks pienākums izpaust personas datus valsts iestādēm vai citām trešām personām.

Trešo personu pakalpojumi (Google Maps)

Lai nodrošinātu pareizu adrešu ievadīšanu, mēs savā tīmekļa vietnē esam integrējuši pakalpojumu Google Maps no Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland), izmantojot API. Google šajā jautājumā darbojas mūsu vārdā. Lai jūsu pārlūkprogrammā parādītu saturu, Google ir jāsaņem jūsu IP adrese, pretējā gadījumā Google nevarēs jums nodrošināt šo iestrādāto saturu.

Apstrādes juridiskais pamats izriet no Civilprocesa kodeksa 3. panta. VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā, t. i., mēs apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu.

Izmantojot Google Maps, informācija par to, kā jūs izmantojat šo tīmekļa vietni (tostarp jūsu IP adrese), var tikt apstrādāta valstīs ārpus Eiropas Savienības (tostarp ASV). No Eiropas Savienības viedokļa šajās trešās valstīs personas datu apstrādei var nebūt nodrošināts "pietiekams aizsardzības līmenis". Tomēr šādu aizsardzības līmeni var nodrošināt, izmantojot noteiktus pasākumus. Šāds pasākums ir ieviests ar tā saukto ES un ASV privātuma vairogu. Sīkāku informāciju par sertifikāciju saskaņā ar ES un ASV privātuma vairogu var atrast šajā ASV valdības tīmekļa vietnē (diemžēl oficiāli pieejama tikai angļu valodā): https://www.privacyshield.gov. Google var nodot no Maps iegūto informāciju trešām personām, ja to pieprasa likums vai ja trešās personas apstrādā šos datus Google vārdā.

Jūs varat deaktivizēt Google Maps pakalpojumu un tādējādi novērst datu pārsūtīšanu Google, deaktivizējot JavaScript savā pārlūkprogrammā. Tomēr mēs vēlamies norādīt, ka šajā gadījumā jūs nevarat izmantot karšu attēlošanu mūsu lapās.

Plašāka informācija par datu vākšanas mērķi un apjomu, kā arī to apstrādi, ko veic Google Maps, ir atrodama privātuma politikā. Tur atradīsiet arī sīkāku informāciju par savām tiesībām, kā arī iestatījumu iespējas jūsu privātuma aizsardzībai:https://policies.google.com/privacy.

Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus?

Mēs aizsargājam jūsu datus, izmantojot modernākās tehnoloģijas. Piemēram, lai aizsargātu jūsu personas datus pret ļaunprātīgu izmantošanu vai cita veida neatļautu apstrādi, tiek izmantoti šādi drošības pasākumi:

  • personas datiem var piekļūt tikai ierobežots skaits pilnvaroto personu, kas to var darīt noteiktiem mērķiem;
  • savāktie dati tiek pārsūtīti tikai šifrētā veidā;
  • turklāt piekļuve šīm IT sistēmām tiek pastāvīgi uzraudzīta, lai savlaicīgi atklātu un novērstu ļaunprātīgu izmantošanu.

Jūsu personas datus mēs glabājam tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams attiecīgajam mērķim. Ja dati tiek apstrādāti vairākiem nolūkiem, tie tiek automātiski dzēsti vai glabāti veidā, kas nav tieši izsekojams, tiklīdz ir izpildīts pēdējais norādītais nolūks.

Saziņa ar mums, jūsu datu aizsardzības tiesības un tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei

Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, pieprasīt to labošanu/izdzēšanu vai apstrādes ierobežošanu, iebilst pret apstrādi, sazinoties ar Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, e-pasta adrese: dataprotection@digitalchargingsolutions.com. Ja jūs uzskatāt, ka mēs nopietni neuztveram jūsu bažas vai sūdzības par datu apstrādi, jūs varat vērsties arī pie atbildīgās regulatīvās iestādes.

Ja datu apstrādes pamatā ir jūsu piekrišana, jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, kas stāsies spēkā nākotnē. Šim nolūkam, lūdzu, sazinieties ar Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, e-pasta adrese: dataprotection@digitalchargingsolutions.com.