Privatumo politika

Aukšti reikalavimai, kuriuos keliate mūsų produktų ir paslaugų kokybei, lemia tai, kaip mes tvarkome jūsų duomenis. Mūsų tikslas - sukurti ir išlaikyti pasitikėjimu grįstus verslo santykius su klientais ir potencialiais klientais. Jūsų asmens duomenų konfidencialumas ir vientisumas yra vienas svarbiausių mūsų rūpesčių.

Kas atsakingas už duomenų tvarkymą?

Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Vokietija (toliau - DCS) teikia klientui "Mercedes me Charge" paslaugas kaip duomenų valdytojas ir yra atsakinga už susijusią duomenų tvarkymo veiklą.

Kokius duomenis apie jus tvarkome, kokiu tikslu ir kiek laiko duomenys saugomi?

Asmens duomenys, surinkti sudarant "Mercedes me Charge" sutartį arba teikiant "Mercedes me Charge" paslaugas, tvarkomi siekiant sudaryti "Mercedes me Charge" sutartį, leisti klientui naudotis "Mercedes me Charge" paslaugomis (pvz., įkrauti įkrovimo stotelėje) ir išrašyti klientui sąskaitą faktūrą už "Mercedes me Charge" paslaugas. (ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

Sutarčių sudarymas

Sudarant "Mercedes me Charge" sutartį tvarkomi toliau nurodytų kategorijų duomenys:

  • kontaktiniai duomenys (pvz., pavardė, vardas, adresas, el. pašto adresas).
  • paskyros duomenys (pvz., prisijungimo prie "Mercedes me Charge" paskyros duomenys, mokėjimo duomenys)
  • transporto priemonės duomenys (VIN)

Sutarties duomenys automatiškai ištrinami pasibaigus "Mercedes me Charge" sutarties galiojimui; finansinės operacijos ištrinamos pagal teisės aktų nuostatas po 10 metų.

Paslaugų teikimas

DCS teikiamų "Mercedes me Charge" paslaugų teikimo tikslais tvarkoma toliau nurodyta (jei reikia, asmeninė) informacija (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas):

  • individualus identifikavimo numeris, kuris suteikiamas "Mercedes me Charge" kortelei, atitinkamai autentifikavimo priemonei, kurią klientas naudoja įkrovimo stotelėje
  • įkrovimo detalių įrašai, kuriuose nurodomi kliento atlikti įkrovimo įvykiai.
  • įkrovimo stotelės, kurioje vykdomi įkrovimo įvykiai, buvimo vieta ir kliento buvimo vieta (buvimo vieta tik tiek, kiek siūloma e. maršruto paslauga ir kiek klientas "Mercedes me" programėlėje yra aktyvavęs GPS funkciją).
  • Visi kiti įkrovimo proceso metu surinkti duomenys.

Nors šių duomenų pateikti nebūtina norint sudaryti "Mercedes me" įkrovimo sutartį, DCS negali suteikti jums atitinkamos paslaugos, jei šie duomenys nepateikiami ir neapdorojami. Apdoroti asmens duomenys automatiškai ištrinami po 90 dienų, išskyrus atvejus, kai jie reikalingi ilgiau konkrečiai paslaugai teikti.

Kliento transporto priemonės duomenų pateikimas yra būtinas, kad būtų galima teisingai tvarkyti mūsų paslaugų teikėjo atsiskaitymą už įkrovimo procesą. VIN kodas reikalingas atitinkamiems sutartiniams santykiams nustatyti.

DCS naudojasi įgaliotų paslaugų teikėjų paslaugomis, kad galėtų teikti "Mercedes me Charge" paslaugas.

Produktų kokybės užtikrinimas, naujų produktų tyrimai ir kūrimas

Be paties "Mercedes me Charge" paslaugų teikimo, surinkti duomenys taip pat tvarkomi DCS teikiamų "Mercedes me Charge" paslaugų kokybės užtikrinimo ir naujų susijusių DCS paslaugų kūrimo tikslais. Ši duomenų tvarkymo veikla atitinka teisėtus DCS interesus atitikti aukštus reikalavimus, kuriuos mūsų klientai kelia esamoms paslaugoms, ir gebėti patenkinti klientų pageidavimus ateityje kuriant naujas paslaugas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Siekiant apsaugoti mūsų klientų privatumą, pagal šį skyrių tvarkomi duomenys tvarkomi tik tokia forma, kad nebūtų galima tiesiogiai atsekti kliento. be to, kontaktiniai duomenys naudojami siunčiant tiesioginę mūsų pačių, panašių DCS paslaugų ar produktų reklamą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Su klientu bus susisiekta el. paštu arba per programėlę. Bet kuriuo metu klientas turi teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tokios reklamos tikslais, naudodamasis toliau nurodytomis kontaktinėmis galimybėmis.

Atskirais atvejais jūsų asmens duomenys gali būti perduodami trečiosioms šalims. Tai IT paslaugų, logistikos, telekomunikacijų, konsultavimo, klientų aptarnavimo ir informavimo kategorijų įmonės. Jos taip pat gali būti už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, t. y. trečiosiose šalyse. Kai kurios trečiosios šalys yra gavusios Europos Komisijos sertifikatą, kad jų duomenų apsauga prilygsta EEE standartui, priimdama vadinamuosius sprendimus dėl tinkamumo. Tačiau kitose trečiosiose šalyse, kurioms gali būti perduodami asmens duomenys, dėl teisinio reguliavimo nebuvimo gali būti taikomas skirtingas duomenų apsaugos lygis. Tokiu atveju pasirūpiname, kad būtų užtikrinta tinkama duomenų apsauga. Tai įmanoma laikantis privalomų įmonės taisyklių, standartinių sutarties sąlygų, išleistų Europos Komisijos, sertifikatų arba pripažintų elgesio kodeksų. Be to, duomenų perdavimas už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų grindžiamas jūsų sutikimu, kaip numatyta Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 49 str. 1 sakinio 1 punkto a papunktyje, jei tokį sutikimą davėte iš anksto. Jei norite gauti daugiau informacijos, prašome susisiekti su mumis.

Sutikimu pagrįsta reklaminė komunikacija ir rinkos tyrimai

Jei atskirai davėte sutikimą dėl tolesnio jūsų asmens duomenų naudojimo, jūsų asmens duomenys gali būti naudojami sutikimo pareiškime nurodyta apimtimi, pavyzdžiui, rinkodaros ir (arba) rinkos tyrimų tikslais, ir, jei taikoma, atskleidžiami trečiosioms šalims (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Daugiau informacijos rasite atitinkamoje sutikimo deklaracijoje, kurią galima bet kada atšaukti.

Teisinė prievolė

Be to, DCS tvarkys asmens duomenis, jei turės teisinę prievolę tai daryti (BDAR 13 straipsnio 1 dalies c punktas, 13 straipsnio 1 dalies c punktas, 13 straipsnio 2 dalis). BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas). Pavyzdžiui, DCS gali būti teisiškai įpareigota atskleisti asmens duomenis valdžios institucijoms ar kitoms trečiosioms šalims.

Trečiųjų šalių paslaugos ("Google Maps")

Siekdami užtikrinti teisingą adresų įvedimą, į savo svetainę per API integravome "Google Ireland Limited" (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublinas, D04 E5W5, Airija) paslaugą "Google Maps". Šiuo klausimu "Google" veikia mūsų vardu. Kad turinys būtų rodomas jūsų naršyklėje, "Google" turi gauti jūsų IP adresą, priešingu atveju "Google" negalės jums pateikti šio integruoto turinio.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas kyla iš Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punkto, t. y. jūsų asmens duomenis tvarkome remdamiesi jūsų sutikimu.

Naudojant "Google Maps", informacija apie jūsų naudojimąsi šia svetaine (įskaitant jūsų IP adresą) gali būti tvarkoma ne Europos Sąjungos šalyse (įskaitant Jungtines Amerikos Valstijas). Europos Sąjungos požiūriu šiose trečiosiose šalyse gali būti neužtikrintas "tinkamas asmens duomenų tvarkymo apsaugos lygis". Tačiau toks apsaugos lygis gali būti sukurtas taikant tam tikras priemones. Ši priemonė yra taikoma pagal vadinamąjį ES ir JAV privatumo skydą. Išsamią informaciją apie sertifikavimą pagal ES ir JAV privatumo skydą galite rasti šioje JAV vyriausybės svetainėje (deja, oficialiai prieinama tik anglų kalba): https://www.privacyshield.gov. "Google" gali perduoti iš žemėlapių gautą informaciją trečiosioms šalims, jei to reikalauja įstatymai arba jei trečiosios šalys tvarko šiuos duomenis "Google" vardu.

Galite išjungti "Google Maps" paslaugą ir taip užkirsti kelią duomenų perdavimui "Google", išjungdami "JavaScript" naršyklėje. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad tokiu atveju negalėsite naudotis žemėlapių rodymu mūsų puslapiuose.

Daugiau informacijos apie duomenų rinkimo tikslą ir apimtį bei jų tvarkymą "Google Maps" rasite privatumo politikoje. Ten taip pat rasite daugiau informacijos apie savo teises ir nustatymų parinktis, skirtas privatumui apsaugoti:https://policies.google.com/privacy.

Kaip mes saugome jūsų asmens duomenis?

Jūsų duomenis saugome naudodami pažangiausias technologijas. Pavyzdžiui, jūsų asmens duomenims apsaugoti nuo netinkamo naudojimo ar bet kokio kito neteisėto tvarkymo naudojamos šios saugumo priemonės:

  • prieiga prie asmens duomenų suteikiama tik ribotam įgaliotųjų asmenų skaičiui ir tik nurodytais tikslais;
  • surinkti duomenys perduodami tik užšifruoti;
  • be to, prieiga prie šių IT sistemų yra nuolat stebima, kad būtų galima anksti nustatyti ir užkirsti kelią netinkamam naudojimui.

Jūsų asmens duomenis saugome tik tiek laiko, kiek reikia atitinkamam tikslui pasiekti. Jei duomenys tvarkomi keliais tikslais, jie automatiškai ištrinami arba saugomi tokia forma, kad nebūtų galima tiesiogiai atsekti jūsų tapatybės, kai tik įvykdomas paskutinis nurodytas tikslas.

Susisiekimas su mumis, jūsų teisės į duomenų apsaugą ir teisė pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai

Turite teisę prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis, prašyti juos ištaisyti / ištrinti arba apriboti jų tvarkymą, nesutikti su tvarkymu kreipdamiesi į Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, el. paštas: dataprotection@digitalchargingsolutions.com. Jei manote, kad mes rimtai nekreipiame dėmesio į jūsų susirūpinimą ar skundus dėl duomenų tvarkymo, taip pat galite kreiptis į atsakingą priežiūros instituciją.

Jei duomenys tvarkomi remiantis jūsų sutikimu, savo sutikimą galite bet kada atšaukti ir jis galioja ateityje. Šiuo tikslu kreipkitės į Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, el. paštas: dataprotection@digitalchargingsolutions.com