A termékeinktől és szolgáltatásainktól elvárt minőség annak is irányt szab, hogy hogyan kezeljük az Ön adatait.Jelenlegi és jövőbeni ügyfeleinkkel bizalmon alapuló üzleti kapcsolat kialakítására és fenntartására törekszünk.Személyes adatainak biztonsága és integritása az egyik legfontosabb célunk.

Ki a felelős az adatfeldolgozásért?

Az Mercedes me Charge szolgáltatásokat a Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin (Németország) (“DCS”) nyújtja az ügyfél részére, és az ezzel összefüggő adatkezelési tevékenységekért adatkezelőként felel.

Milyen Önnel kapcsolatos adatokat dolgozunk fel, milyen célból tesszük ezt és mennyi ideig tároljuk az információt?

Az Mercedes me Charge szolgáltatásra irányadó szerződés megkötésével, illetve az Mercedes me Charge szolgáltatás nyújtásával összefüggésben gyűjtött személyes adatok kezelése a szerződéskötés, az Mercedes me Charge szolgáltatás ügyfél általi használatának lehetővé tétele (például a töltőállomásokon elvégzett töltés), valamint az Mercedes me Charge szolgáltatás díjának ügyfél részére történő számlázása céljából történik. (Az általános adatvédelmi rendelet – „GDPR” – 6 cikk (1) bekezdés b) pontja.)

Szerződések összefoglalása

Az Mercedes me Charge szolgáltatásra irányadó szerződés megkötésével összefüggésben az adatok alábbi kategóriáit kezeljük:

  • elérhetőségek (például vezetéknév és keresztnév, lakcím, e-mail cím),
  • fiókadatok (például az Mercedes me Charge szolgáltatás bejelentkezési adatai, fizetési adatok),
  • a gépjármű adatai (alvázszám, ún. VIN).

A szerződéses adatok az Mercedes me Charge szolgáltatásra irányadó szerződés megszűnését követően automatikusan törlésre kerülnek, míg a pénzügyi tranzakciók adatait a jogszabályi előírásoknak megfelelően 10 elteltével töröljük.

Szolgáltatások nyújtása

Az Mercedes me Charge szolgáltatás DCS általi biztosítása érdekében az alábbi (valószínűsíthetően személyes) adatokat kezeljük (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont):

  • az Mercedes me Charge kártyához, illetve az ügyfél által a töltőállomáson használt azonosítási eszközhöz kapcsolt egyedi azonosító szám,
  • a töltésre vonatkozó adatokról vezetett nyilvántartás, mely tartalmazza az ügyfél által elvégzett töltési eseményeket,
  • a töltési esemény helyszínéül szolgáló töltőállomás helye és az ügyfél helyzete (utóbbi kizárólag e-útvonaltervező szolgáltatás esetén, és kizárólag amennyiben az ügyfél aktiválta az Daimler AG által biztosított Mercedes me-alkalmazás GPS-funkcióját).
  • A díjbeszedési folyamat során gyűjtött összes egyéb információ.

Amennyiben az ügyfél az Daimler AG által biztosított Mercedes me-alkalmazást használja, az adatait az alkalmazás segítségével az Daimler AG továbbítja a DCS részére vagy fordítva, abban a mértékben, amennyiben ez szükséges az Mercedes me Charge szolgáltatás Mercedes me-alkalmazáson keresztül történő használata érdekében.

Bár ezen adatok megadása nem feltétele az Mercedes me Charge szolgáltatásra irányadó szerződés megkötésének, a DCS csupán akkor tudja biztosítani az adott szolgáltatást, ha ezen adatokat megkapja és kezelheti. A kezelt személyes adatokat 90 nap elteltével töröljük, kivéve, ha azokra egy meghatározott szolgáltatás nyújtásához ennél hosszabb őrzési idő szükséges.

Az Mercedes me Charge szolgáltatásra irányadó szerződés teljesítése körében alvállalkozó szolgáltatókat veszünk igénybe, akik a személyes adatokat kizárólag az utasításunkra és annak megfelelően kezelik.

Termékminőség biztosítása, új termékek kutatása és fejlesztése

Az Mercedes me Charge szolgáltatások nyújtása mellett a gyűjtött adatokat a DCS által kínált Mercedes me Charge szolgáltatások minőségbiztosítása, valamint az új kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése céljából is feldolgozzuk. Ezek az adatkezelési tevékenységek az ügyfeleink által támasztott komoly elvárásoknak való megfeleléshez fűződő jogos érdekünk alapján, valamint annak érdekében zajlanak, hogy új szolgáltatások megalkotásával kielégítsük ügyfeleink jövőbeli igényeit (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Az ügyfelek személyes adatainak védelme érdekében a jelen rész szerint feldolgozott adatokat kizárólag olyan formában dolgozzuk fel, amelynek alapján az ügyfél kiléte nem fedhető fel. Továbbá a kapcsolattartási adatokat a saját, hasonló szolgáltatások vagy a DCS termékeinek közvetlen reklámozására használjuk (GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja). Az ügyfelet e-mailben vagy az alkalmazáson keresztül értesítjük. Az ügyfélnek bármikor jogában áll kifogást emelni a személyes adatok ilyen reklámozás céljára történő kezelése ellen az alább található kapcsolati lehetőségeken keresztül.

Egyedi esetekben személyes adatait továbbíthatjuk harmadik feleknek. Ezek informatikai, logisztikai, telekommunikációs, tanácsadási, ügyfélszolgálati és inkasszózási kategóriákba tartozó vállalatok. Előfordulhat, hogy ezek a vállalatok az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül, azaz harmadik országokban találhatók. Néhány harmadik országról az Európai Bizottság az úgynevezett megfelelőségi határozatok révén tanúsítja, hogy az EGT-szabványhoz hasonló adatvédelemmel rendelkeznek. Más harmadik országokban azonban, ahová személyes adatok továbbíthatók, a jogi szabályozás hiánya miatt nem biztos, hogy egységesen magas szintű az adatvédelem. Ebben az esetben gondoskodunk arról, hogy az adatvédelem megfelelően garantált legyen. Ez a kötelező társasági szabályok, az Európai Bizottság által kiadott normál szerződési feltételek, tanúsítványok vagy elismert magatartási kódexek révén lehetséges. Továbbá az adatok Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre történő továbbítása az Ön jóváhagyásán alapul, az Adatvédelmi törvény (GDPR) 49. cikke 1 bekezdésének 1. pontja alapján, feltéve, hogy Ön ezt előzetesen jóváhagyta. Ha további információra van szüksége ezzel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk.

Beleegyezésen alapuló reklámcélú kommunikáció és piackutatás

Amennyiben a személyes adatai további kezeléséhez Ön külön hozzájárult, úgy az Önre vonatkozó személyes adatokat a hozzájáruló nyilatkozatban meghatározott körben (például marketingcélokra és/vagy piackutatásra) használhatjuk, és – amennyiben irányadó – megoszthatjuk harmadik felekkel (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az ezzel kapcsolatos részletes információ az irányadó hozzájáruló nyilatkozatban található. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Jogi kötelezettség

Mindezeken túlmenően, a DCS a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítése érdekében is kezeli (GDPR 13. cikk (1) bekezdés c) pont és 6. cikk (1) bekezdés c) pont). Előfordulhat például, hogy a DCS-t jogi kötelezettség terheli, hogy a személyes adatokat átadja közhatalmi szervek vagy más harmadik felek részére.

Harmadik fél szolgáltatások (Google Maps)

A címek helyes megadása érdekében beágyaztuk a weboldalunkba a Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország) által működtetett Google Maps szolgáltatást az API-n keresztül. A tartalom böngészőben történő megjelenítése érdekében a Google rendelkezésére kell bocsátania az IP-címét, máskülönben a Google nem tudja biztosítani ezt a beágyazott tartalmat. A feldolgozás jogi alapja a GDPR 6. I cikkelyének (f) bekezdése, a pontos cím megadásának biztosításával kapcsolatos jogos érdekeink következtében. A Google Maps használatakor a jelen weboldal felkeresésével kapcsolatos információk (beleértve az Ön IP-címét is) az Európai Unión kívül (beleértve az Egyesült Államokat) is tárolhatók és feldolgozhatók. A Google átadhatja a Maps-ből szerzett információkat harmadik feleknek, ha azt a törvény előírja, vagy amennyiben harmadik felek dolgozzák fel ezen adatokat a Google nevében. A Google soha nem kapcsolja össze IP-címét más Google adatokkal. Technikailag azonban lehetséges a Google számára legalább egyes felhasználók azonosítása a kapott adatok alapján. Lehetséges, hogy a személyes információkat és a Google weboldalak felasználóinak profiljait a Google egyéb olyan célokra is felhasználja, amelyekre nincsen befolyásunk. Kikapcsolhatja a Google Maps szolgáltatást, így megakadályozhatja a Google-nak történő adatátvitelt, ha kikapcsolja böngészőjében a JavaScriptet. Szeretnénk azonban jelezni, hogy ebben az esetben nem használhatja a térképes megjelenítést az oldalainkon. A plug-in szolgáltató adatgyűjtési és adatfeldolgozási céljaival és mértékével kapcsolatos további információ a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatában érhető el. Itt további információt talál a jogaival és az adatai védelmét szolgáló beállítási lehetőségekkel kapcsolatban is: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu.

Hogyan védjük személyes adatait?

Az Ön adatainak biztonságáról korszerű technológiával gondoskodunk. Az Ön személyes adatait a visszaélésekkel vagy az egyéb formában megnyilvánuló jogosulatlan adatkezeléssel szemben többek között az alábbi biztonsági intézkedésekkel védjük:

  • a személyes adatokhoz való hozzáférést kizárólag korlátozott létszámú, arra felhatalmazott személyre és a meghatározott célra korlátozzuk,
  • a gyűjtött adatokat kizárólag titkosított formában továbbítjuk,
  • emellett az informatikai rendszerekhez való hozzáférést folyamatosan figyelemmel kísérjük annak érdekében, hogy a visszaéléseket korai fázisban észleljük és elhárítsuk.

Csak addig tartjuk meg az Ön személyes adatait, amíg az adott célok érdekében ez szükséges. Amennyiben az adatokat több cél érdekében is kezeljük, ezeket az utolsó meghatározott cél elérésekor automatikusan töröljük vagy az Ön számára közvetlenül nem nyomon követhető formában tároljuk.

Kapcsolatfelvétel, az Ön adatvédelmi jogai és az adatvédelmi hatósághoz való panaszbenyújtás joga

Ön igényelheti a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, illetve törlését, továbbá kérheti az adatkezelés korlátozását, és azzal szemben tiltakozhat is. E jogait a DCS megkeresése útján gyakorolhatja, az alábbi elérhetőségeken: Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin (Németország), telefon: +36 1 955 5822, e-mail: dataprotection@digitalchargingsolutions.com. Amennyiben az Ön megítélése szerint az adatkezeléssel kapcsolatban velünk szemben megfogalmazott aggályait vagy panaszait nem vesszük komolyan, úgy megkeresheti az illetékes szabályozó hatóságot is.

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, úgy a jövőre nézve bármikor visszavonhatja az Ön által adott hozzájárulást. E jogát a DCS megkeresése útján gyakorolhatja, az alábbi elérhetőségeken: Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin (Németország), telefon: +36 1 955 5822, e-mail: dataprotection@digitalchargingsolutions.com.

Az Adatkezelő külsős Adatvédelmi Tisztviselője: Dr. Karsten Kinast, LL.M. Ügyvéd (Németország), KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hohenzollernring 54, D-50672 Cologne, E-Mail: mail@kinast.eu, Website: https://www.kinast.eu/.