Privaatsuspoliitika

Meie toodete ja teenuste kvaliteedile seatud kõrged standardid reguleerivad seda, kuidas me teie andmeid käsitleme. Meie eesmärk on luua ja säilitada alus usalduslikule ärisuhtele meie klientide ja potentsiaalsete klientidega. Teie isikuandmete konfidentsiaalsus ja terviklikkus on üks meie peamisi eesmärke.

Kes vastutab andmete töötlemise eest?

Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Saksamaa ("DCS") osutab kliendile Mercedes me Charge teenuseid kui vastutav töötleja ja vastutab sellega seotud andmetöötlustoimingute eest.

Milliseid andmeid me teie kohta töötleme, mis eesmärgil ja kui kaua andmeid säilitatakse?

Mercedes me Charge lepingu sõlmimise või Mercedes me Charge teenuste osutamisega seoses kogutud isikuandmeid töödeldakse selleks, et sõlmida Mercedes me Charge leping, võimaldada kliendil kasutada Mercedes me Charge teenuseid (nt laadimine laadimisjaamas) ja esitada kliendile Mercedes me Charge teenuste eest arveid. (ELi isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 6 lõike 1 punkt b).

Lepingute sõlmimine

Seoses Mercedes me Charge'i lepingu sõlmimisega töödeldakse järgmisi andmekategooriaid:

  • kontaktandmed (nt perekonnanimi, eesnimi, aadress, e-posti aadress).
  • kontoandmed (nt Mercedes me Charge'i sisselogimiskonto, makseandmed)
  • sõiduki andmed (VIN)

Lepinguandmed kustutatakse automaatselt pärast Mercedes me Charge'i lepingu lõppemist; finantstehingud kustutatakse vastavalt seadusesätetele 10 aasta pärast.

Teenuste osutamine

Mercedes me Charge teenuste osutamiseks DCSi poolt töödeldakse järgmisi (vajaduse korral isikuandmeid) (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b):

  • individuaalne identifitseerimisnumber, mis on määratud Mercedes me Charge'i kaardile või autentimisvahendile, mida klient kasutab laadimisjaamas.
  • kliendi poolt teostatud laadimissündmusi kajastavad laadimisandmete andmed.
  • selle laadimisjaama asukoht, kus laadimissündmused toimuvad, ja kliendi asukoht (asukoht ainult niivõrd, kuivõrd pakutakse e-tee teenust ja kuivõrd klient on aktiveerinud GPS-funktsiooni Mercedes me rakenduses).
  • Kõik muud laadimisprotsessi käigus kogutud andmed.

Kuigi nende andmete esitamine ei ole Mercedes me Charge lepingu sõlmimiseks vajalik, ei saa DCS pakkuda teile vastavat teenust, kui neid andmeid ei esitata ja ei töödelda. Töödeldud isikuandmed kustutatakse automaatselt 90 päeva pärast, välja arvatud juhul, kui neid on konkreetse teenuse osutamiseks vaja kauem.

Kliendi sõiduki andmete esitamine on vajalik meie teenusepakkujaga toimuva laadimisprotsessi arveldamise korrektseks käsitlemiseks. VIN on vajalik vastavate lepinguliste suhete tuvastamiseks.

DCS kasutab Mercedes me Charge teenuste osutamiseks tellitud teenusepakkujaid.

Tootekvaliteedi tagamine, uute toodete uurimine ja arendamine

Lisaks Mercedes me Charge teenuste osutamisele töödeldakse kogutud andmeid ka DCSi pakutavate Mercedes me Charge teenuste kvaliteedi tagamiseks ja DCSi uute seonduvate teenuste arendamiseks. Need töötlemistoimingud teenivad DCSi õigustatud huve, et täita meie klientide poolt olemasolevatele teenustele seatud kõrgeid nõudeid ja olla suuteline rahuldama meie klientide tulevasi soove uute teenuste arendamise kaudu (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f). Klientide eraelu puutumatuse kaitsmiseks töödeldakse käesoleva paragrahvi kohaselt töödeldud andmeid ainult sellisel kujul, et neid ei ole võimalik otseselt kliendini tagasi viia. lisaks kasutatakse kontaktandmeid meie enda, DCSi sarnaste teenuste või toodete otsereklaami saatmiseks (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f). Kliendiga võetakse ühendust e-posti või rakenduse kaudu. Kliendil on igal ajal õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele sellise reklaami eesmärgil, kasutades selleks allpool toodud kontaktvõimalusi.

Üksikjuhtumitel võidakse teie isikuandmeid saata edasi kolmandatele pooltele. Kolmandate poolte näol on tegemist IT-teenuste, logistika, telekommunikatsiooni, konsultatsioonide, klienditoe ja inkassoteenuste valdkonnas tegutsevate ettevõtetega. Sellised ettevõtted võivad asuda ka väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) st kolmandates riikides. Osad kolmandad riigid on sertifitseeritud Euroopa Komisjoni kaitse piisavuse otsustega EMP standardiga võrreldava andmekaitsega riikidena. Muudes kolmandates riikides, kuhu isikuandmeid võidakse edastada, ei pruugi ebapiisava õigusliku regulatsiooni tõttu olla ühelaadselt kõrgel tasemel andmekaitset. Peaks see nii olema, tagame me andmekaitse piisava garanteerimise. See on võimalik läbi siduvate ettevõtte reeglite, Euroopa Komisjoni välja antud standardsete lepinguklauslite, sertifikaatide või tunnustatud käitumiskoodeksi. Lisaks põhineb andmete edastamine Euroopa Majanduspiirkonnast (EMP) väljaspoole teie nõusolekul vastavalt GDPRi artikkel 49, paragrahv 1, lõige 1, tähele a , eeldusel, et olete selle nõusoleku eelnevalt andnud. Võtke meiega ühendust, kui soovite selle kohta rohkem teavet saada.

Nõusoleku alusel toimuv reklaamkommunikatsioon ja turu-uuringud

Kui olete eraldi andnud nõusoleku oma isikuandmete edasiseks kasutamiseks, võib teie isikuandmeid kasutada nõusolekuavalduses kirjeldatud ulatuses, nt turunduslikel eesmärkidel ja/või turu-uuringuteks, ning vajaduse korral avaldada neid kolmandatele isikutele (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a). Täiendavad üksikasjad on esitatud vastavas nõusolekudeklaratsioonis, mille võib igal ajal tühistada.

Õiguslik kohustus

Lisaks töötleb DCS isikuandmeid, kui tal on selleks õiguslik kohustus (artikli 13 lõike 1 punkt c, art. 6(1)(c) GDPR). Näiteks võib DCS olla õiguslikult kohustatud avalikustama isikuandmeid riigiasutustele või muudele kolmandatele isikutele.

Kolmandate isikute teenused (Google Maps)

Selleks, et tagada aadresside korrektne sisestamine, oleme oma veebisaidile API kaudu integreerinud Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Iirimaa) teenuse Google Maps. Google tegutseb selles küsimuses meie nimel. Sisu kuvamiseks teie brauseris peab Google saama teie IP-aadressi, vastasel juhul ei saa Google teile seda sisseehitatud sisu pakkuda.

Töötlemise õiguslik alus tuleneb art. 6 lõike 1 punktist a, st me töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel.

Google Maps'i kasutamisel võidakse töödelda teavet selle veebisaidi kasutamise kohta (sealhulgas teie IP-aadressi) väljaspool Euroopa Liitu asuvates riikides (sealhulgas Ameerika Ühendriikides). Nendes kolmandates riikides ei pruugi Euroopa Liidu seisukohalt olla isikuandmete töötlemisel "piisav kaitsetase". Sellist kaitsetaset on siiski võimalik luua teatud meetmete abil. Selline meede on olemas nn ELi-USA eraelu puutumatuse kaitsekilbi kaudu. Üksikasjalikud andmed ELi-USA andmekaitsekilbi kohase sertifitseerimise kohta leiate USA valitsuse veebisaidilt (kahjuks ametlikult ainult inglise keeles): https://www.privacyshield.gov. Google võib edastada kaartidelt saadud teavet kolmandatele isikutele, kui seda nõuab seadus või kui kolmandad isikud töötlevad neid andmeid Google'i nimel.

Te saate Google Mapsi teenuse deaktiveerida ja seega takistada andmete edastamist Google'ile, kui te lülitate oma brauseris JavaScripti välja. Juhime siiski tähelepanu, et sellisel juhul ei saa te meie lehekülgedel kaarti kuvada.

Lisateavet andmete kogumise eesmärgi ja ulatuse ning nende töötlemise kohta Google Maps'i poolt leiate privaatsuspoliitikast. Sealt leiate ka lisateavet teie õiguste kohta ning seadistusvõimalusi teie privaatsuse kaitsmiseks:https://policies.google.com/privacy.

Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?

Me kaitseme teie andmeid, kasutades moodsat tehnoloogiat. Näiteks kasutatakse järgmisi turvameetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid väärkasutuse või muu loata töötlemise eest:

  • juurdepääs isikuandmetele on piiratud arvu volitatud isikutega kindlaksmääratud eesmärkidel;
  • kogutud andmeid edastatakse ainult krüpteeritud kujul;
  • lisaks jälgitakse pidevalt juurdepääsu nendele IT-süsteemidele, et avastada ja ennetada väärkasutust varases etapis.

Me säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik vastaval eesmärgil. Kui andmeid töödeldakse mitmel eesmärgil, kustutatakse need automaatselt või säilitatakse kujul, mis ei ole teiega otseselt seostatav, niipea, kui viimane määratletud eesmärk on täidetud.

Kontaktandmed, teie andmekaitseõigused ja õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele

Teil on õigus taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele, nõuda nende parandamist/kustutamist või töötlemise piiramist, esitada vastuväiteid töötlemisele, võttes ühendust Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, e-post: dataprotection@digitalchargingsolutions.com. Kui olete arvamusel, et me ei võta teie muret või kaebusi andmete töötlemise kohta tõsiselt, võite pöörduda ka vastutava reguleeriva asutuse poole.

Kui andmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Selleks võtke palun ühendust Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, e-post: dataprotection@digitalchargingsolutions.com.