Warunki Ogólne świadczenia Mercedes me Charge

1. Mercedes me Charge

1.1. Na podstawie niniejszego ogólnego regulaminu („Regulamin”) firma Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Niemcy („DCS”) zapewnia klientowi usługi informacyjne i dostęp do infrastruktury przeznaczonej do ładowania pojazdów Mercedes-Benz w ramach marki „Mercedes me Charge” („Mercedes me Charge”). Warunkiem wstępnym korzystania z usługi Mercedes me Charge jest posiadanie bezpłatnego konta Mercedes me. W niniejszym Regulaminie termin „klient” odnosi się do osób obu płci.

1.2. Najnowszą wersję niniejszych WO oraz najnowsze informacje na temat dostępnych taryf można znaleźć na stronie internetowej eu.charge.mercedes.me, skąd można je pobrać i wydrukować. O zmianach w tych ogólnych warunkach handlowych, zmianach w umowie Mercedes me Charge zawartej na tej podstawie, wszelkich zmianach w taryfie uzgodnionych z klientem w związku ze zmianami w prawie, a także zmianach w orzecznictwie lub warunkach rynkowych klient będzie informowany pocztą e-mail, na adres e-mail podany przez klienta zgodnie z sekcją 2.2, w formie pisemnej, z wyraźnym odniesieniem do odpowiednich zmian. Zmiany te wejdą w życie, jeśli klient nie wyrazi sprzeciwu w ciągu jednego miesiąca od otrzymania powiadomienia. DCS zawiadomi klienta o takich skutkach prawnych na początku tego okresu. Postępowanie określone powyżej dotyczy również zmian taryfy uzgodnionej z klientem.

1.3. DCS współpracuje z operatorami stacji ładowania (zwanych dalej „Partnerami Mercedes me Charge”). Stacje ładowania Partnerów Mercedes me Charge są pokazane na stronie eu.charge.mercedes.me, w aplikacji Mercedes me udostępnionej przez Mercedes-Benz AG, a także za pośrednictwem innych kanałów (dalej zwanych „Interfejsami”) i są wyróżnione w celu odróżnienia ich od innych stacji ładowania, które nie są częścią dostępnej sieci stacji ładowania. W części informacje te można uzyskać tylko logując się do sekcji dla członków.

1.4. Mercedes me Charge obejmuje

a) wyświetlanie stacji ładowania Partnerów Mercedes me Charge (w formie informacji statycznych) oraz niektórych informacji dotyczących korzystania z tych stacji ładowania Partnerów Mercedes me Charge (takich jak dostępność oraz ceny w formie informacji dynamicznych) przy użyciu interfejsów.

b) ładowanie na stacjach ładowania Partnera Mercedes me Charge po uwierzytelnieniu (patrz punkt 6.1) wraz z fakturowaniem miesięcznym, wraz ze szczegółowym zestawieniem wszystkich procesów ładowania.

1.5. Szczegółowe informacje dotyczące Mercedes me Charge i korzystania z usługi są dostępne na stronie eu.charge.mercedes.me.

1.6. Obecnie Niemcy nie gwarantują ogólnokrajowego zasięgu rozwiązań w zakresie pobierania opłat i rozliczeń przez operatorów stacji ładowania zgodnych z niemiecką Ustawą Miar i Wag (Eichrechtgesetz). Celem realizacji naszych usług wykorzystujemy dane dostarczane przez operatorów stacji ładowania. W odosobnionych przypadkach może to prowadzić do rozbieżności w danych i rozliczeniach za ładowanie. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt.

2. Zawarcie umowy i składanie zamówień

2.1. Klient może zamówić Usługę Ładowania Mercedes me Charge na stronie eu.charge.mercedes.me. Zastosowanie ma wersja WO, którą klient wyraźnie zaakceptował przy zamawianiu Mercedes me Charge (a wersja ta może być okresowo zmieniana zgodnie z punktem 1.2 powyżej). DCS może oferować klientom dodatkowe usługi, na przykład specjalne warunki dostępu do stacji ładowania lub dostępu do stacji ładowania od zewnętrznych operatorów punktów ładowania („Pakiety”). Postanowienia niniejszych Warunków ogólnych mają zastosowanie zgodnie z takimi Pakietami. 

2.2. Klienci posiadający konto „Mercedes me” mogą zarejestrować się w Mercedes me Charge pod adresem stronie eu.charge.mercedes.me, podając swój adres i dane dotyczące płatności. Dane te można sprostować lub zaktualizować w późniejszym terminie w odpowiedniej sekcji konta klienta lub kontaktując się z działem obsługi klienta. Klienci, którzy jeszcze nie założyli bezpłatnego koncie „Mercedes me”, muszą założyć takie konto przed rejestracją w Mercedes me Charge.

2.3. Wszystkie informacje podane w sekcji konta klienta, takie jak informacje dotyczące płatności, dane adresowe i adresy e-mail, są automatycznie chronione za pomocą nowoczesnych metod szyfrowania, np. protokół SSL (Secure Sockets Layer).

2.4. Płatności należy dokonać kartą kredytową lub innymi metodami płatności zaproponowanymi klientowi Mercedes me Charge podczas procesu rejestracji. Z zastrzeżeniem wystarczającej zdolności kredytowej, klienci biznesowi mają również możliwość zapłaty przelewem bankowym na podstawie wystawionych faktur. W tym celu klient biznesowy powinien złożyć wniosek o zapłatę na podstawie faktury i przesłać do DCS kopię wyciągu z rejestru handlowego lub podobnego oficjalnego poświadczenia. Wniosek o zapłatę na podstawie faktury można złożyć w trakcie procesu rejestracji lub kontaktując się z działem obsługi klienta.

2.5. Oferta i zawarcie umowy o świadczenie Mercedes me Charge

a) DCS składa wiążącą ofertę na Mercedes me Charge. Gdy klient posiadający konto „Mercedes me” utworzy konto klienta Mercedes me Charge i wyraźnie zaakceptuje WO, może zamówić Mercedes me Charge. Proces składania zamówienia jest również opisany na stronie eu.charge.mercedes.me.

b) Klient może skorygować wszelkie błędy przy wprowadzaniu danych, klikając przycisk „Wstecz” podczas procesu rejestracji i zmieniając wprowadzane dane. Przed potwierdzeniem zamówienia klient otrzymuje w szczególności informacje o cenach obowiązujących w Mercedes me Charge.

c) Po zakończeniu procesu zamawiania Mercedes me Charge klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia pocztą elektroniczną wraz z informacją o odpowiedniej taryfie, WO zaakceptowanych przez klienta oraz informacje o prawie do odstąpienia od umowy (patrz punkt 2.7).

d) Umowa o świadczenie Mercedes me Charge zostaje zawarta po zakończeniu procesu składania zamówienia.

e) Treść umowy o świadczenie Mercedes me Charge jest przechowywana przez DCS i może zostać pobrana lub zapisana przez klienta na stronie eu.charge.mercedes.me w sekcji konta klienta Mercedes me Charge.

2.6. Języki

Umowa o świadczenie Mercedes me Charge jest zawierana w języku polskim. Tłumaczenia niniejszych WO na inne języki służą wyłącznie celom informacyjnym i nie są prawnie wiążące.

2.7. Prawo do odstąpienia od umowy

Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Mercedes me Charge w terminie czternastu dni, jeśli jest konsumentem.

Konsument zostaje niniejszym poinformowany o swoim prawie do odstąpienia od umowy jak niżej:

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Niemcy, tel: +48 (0) 222639522, e-mail: pl@charge.mercedes.me) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania energii elektrycznej w okresie na odstąpienie od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy, w porównaniu z całym zakresem umowy.

(Koniec informacji o prawie do odstąpienia od umowy)

3. Karta Mercedes me Charge: Aktywacja i dezaktywacja karty Mercedes me Charge

3.1. W celu skorzystania z Mercedes me Charge większość stacji ładowania wymaga użycia aktywowanej karty Mercedes me Charge. Jeśli klient ma już kartę Mercedes me Charge, może aktywować taką kartę podczas procesu rejestracji. W przeciwnym razie DCS wyśle klientowi kartę Mercedes me Charge pocztą w celu aktywacji. Karty Mercedes me Charge są aktywowane na koncie klienta Mercedes me Charge przez wprowadzenie numeru karty i potwierdzenie szczegółowych danych. Następnie klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Aktywacja karty Mercedes me Charge może potrwać do 24 godzin.

3.2. W niektórych stacjach ładowania uwierzytelnienie jest możliwe tylko przy użyciu aplikacji Mercedes me udostępnionej przez Mercedes-Benz AG, dostępnej w Apple Inc. App Store lub w Google Play Store i zawierającej czytnik kodów QR. Do uwierzytelnienia wymagane jest zalogowanie się przy użyciu danych logowania.

3.3. DCS pozostaje właścicielem karty Mercedes me Charge. Klient powinien starannie przechowywać swoją kartę Mercedes me Charge oraz dane logowania. Klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić DCS o utracie lub kradzieży karty Mercedes me Charge lub danych logowania (patrz dane kontaktowe w punkcie10). Ponadto klient może również skontaktować się z działem obsługi klienta Mercedes me Charge w celu dezaktywacji karty Mercedes me Charge. Wydanie karty zastępczej może skutkować dodatkowymi kosztami dla klienta (patrz obowiązujące ceny na stronie eu.charge.mercedes.me).

4. Okres obowiązywania i ważność umowy

4.1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana pisemnie przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia do końca każdego miesiąca. Wypowiedzenie może nastąpić za pośrednictwem konta klienta, w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną. Nie ma to wpływu na prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy z ważnego powodu.

4.2. Po rozwiązaniu umowy karta Mercedes me Charge traci ważność i zostaje zablokowana przez DCS.

4.3. W przypadku dodatkowych pakietów, zarezerwowanych przez klienta, mogą obowiązywać inne warunki oraz okresy wypowiedzenia.

5. Korzystanie z Mercedes me Charge i jej dostępność

5.1. Klient może uzyskać więcej informacji na temat Mercedes me Charge oraz dane techniczne dotyczące korzystania z niej i jej dostępności na stronie eu.charge.mercedes.me. DCS świadczy usługi w kraju zamieszkania klienta, jak również w innych krajach zgodnie z punktem 9poniżej.

5.2. Dla optymalnego korzystania z Mercedes me Charge konieczne jest posiadanie aplikacji Mercedes me dostarczanej przez Mercedes-Benz AG zainstalowanej na odpowiednim urządzeniu mobilnym lub dostęp do strony eu.charge.mercedes.me.

5.3. DCS dąży do zwiększenia dostępu do publicznej infrastruktury ładowania i możliwości korzystania z niej za pośrednictwem Mercedes me Charge oraz do rozszerzenia grupy Partnerów Mercedes me Charge. DCS nie składa jednak żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących dostępności (prawidłowego funkcjonowania, dostępności energii elektrycznej lub pełnego naładowania), a klient nie ma prawa żądać dostępu do poszczególnych stacji ładowania lub możliwości ładowania. W szczególności nie przysługuje prawo do żądania zachowania infrastruktury do ładowania tego samego Partnera Mercedes me Charge.

5.4. DCS, z zastrzeżeniem punktu 5.5, nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących aktualności ani poprawności statycznych lub dynamicznych informacji wyświetlanych za pośrednictwem Interfejsów (patrz punkt 1.4 a)), w tym między innymi informacji o stacjach ładowania i ich dostępności. Klient w szczególności przyjmuje do wiadomości, że takie informacje są dostarczane przez strony trzecie (np. Partnerów Mercedes me Charge). Niezależnie od tego DCS weryfikuje aktualność i/lub poprawność informacji metodą próbek w celu ciągłego doskonalenia swoich usług. Przekazywanie tych informacji zależy również od odbioru masztów telefonii komórkowej odpowiednich operatorów sieci i może być zakłócone wskutek warunków atmosferycznych, warunków topograficznych, położenia pojazdu i przeszkód w pobliżu (takich jak mosty i budynki itp.).

5.5. W zależności od uzgodnionej taryfy ceny mogą się różnić w zależności od używanej stacji ładowania (patrz punkt 7.1). W takim systemie taryfowym faktyczne ceny dla danej stacji ładowania są wyświetlane klientowi w aplikacji Mercedes me, pod warunkiem, że klient zalogował się swoimi danymi logowania. Z zastrzeżeniem punktu 5.4 DCS gwarantuje poprawność wyświetlanych cen. Klienci posiadający taką taryfę są zobowiązani do zapoznania się z obowiązującymi cenami przed rozpoczęciem procesu ładowania.

5.6. Z Mercedes me Charge oferowanej na podstawie niniejszych WO można korzystać tylko do ładowania pojazdów marki Mercedes-Benz.

5.7. Klienci mogą umożliwić członkom rodziny lub pracownikom korzystanie z Mercedes me Charge (zwłaszcza z Karty Mercedes me Charge) pod warunkiem, że klient nie pobiera opłat za takie korzystanie oraz że Mercedes me Charge jest używana wyłącznie w celu ładowania własnego pojazdu klienta. Przed takim użyciem klient powinien poinformować użytkownika, w jaki sposób należy korzystać ze stacji ładowania. Jakiekolwiek inne użycie Mercedes me Charge przez strony trzecie wymaga uprzedniej zgody DCS. Klient nie może używać Mercedes me Charge w celach niezgodnych z prawem ani zezwalać na to stronom trzecim.

5.8. Klient powinien postępować ściśle według instrukcji pojazdu, który ma być ładowany, oraz wszelkich używanych urządzeń lub akcesoriów (np. kabla ładującego), a także wszelkich instrukcji oraz warunków Partnerów Mercedes me Charge wyświetlanych na stacjach ładowania dotyczących korzystania z tych stacji ładowania. Używanie kabli ładujących lub innych urządzeń lub akcesoriów, które (i) nie zostały certyfikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami (np. Certyfikat CE), (ii) nie są zatwierdzone do używania w danym samochodzie lub przez odpowiednią usługę Partnera Mercedes me Charge zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stacjach ładowania lub (iii) są uszkodzone, jest surowo zabronione.

5.9. Stacje ładowania, które wyświetlają komunikat alarmowy lub zgłoszenie problemu lub które są w sposób widoczny uszkodzone, nie mogą być używane. Zamiast tego klient jest proszony o poinformowanie DCS (patrz dane kontaktowe w punkcie 10).

5.10. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie zawinione szkody powstałe w wyniku niedozwolonego lub niewłaściwego użycia karty Mercedes me Charge odpowiednio aplikacji Mercedes me jako urządzenia uwierzytelniającego lub niedozwolonego lub niewłaściwego użycia procesu ładowania, zgodnie z obowiązującym prawem.

6. Proces ładowania i uwierzytelnianie; maksymalne czasy ładowania i przestoju; zakłócenia

6.1. Co do zasady klienci są uwierzytelniani na stacjach ładowania Partnerów Mercedes me Charge za pomocą karty Mercedes me Charge. W niektórych stacjach ładowania uwierzytelnienie jest możliwe przy użyciu lub może wymagać użycia aplikacji Mercedes me udostępnionej przez Mercedes-Benz AG. Dotyczy to szczególnie stacji ładującej z symbolem ładowania oferowanego przez wiele podmiotów. Dla każdej stacji ładowania dostępne metody uwierzytelniania są wyświetlane w aplikacji Mercedes meapp udostępnionej przez Mercedes-Benz AG lub na stronie eu.charge.mercedes.me.

6.2. Maksymalny okres ciągłego podłączenia do jednej stacji ładowania nie może przekroczyć 24 godzin, lub w przypadku ładowania DC (ładowanie prądem stałym) 4 godzin, (maksymalny czas ładowania i przestoju). Ponadto klient musi opuścić publiczne miejsce parkingowe, gdy tylko proces ładowania zostanie zakończony lub gdy upłynął maksymalny okres parkowania. Koszty, które DCS może ponieść z powodu przekroczenia maksymalnego czasu ładowania lub przestojów lub okresu parkowania, a także koszty mandatów lub usług odholowania w wyniku nielegalnego parkowania, zostaną zafakturowane na klienta.

6.3. Klient przyjmuje do wiadomości, że mogą wystąpić zakłócenia działania stacji ładowania w wyniku siły wyższej, w tym strajków, przerw w pracy i regulacji prawnych, a także z powodów działań technicznych i innych, które należy przeprowadzić na urządzeniach, aby mogły one działać prawidłowo lub w celu poprawy obsługi (np. konserwacja, naprawy, aktualizacje oprogramowania systemów). Zakłócenia mogą również wynikać z krótkotrwałych niedoborów mocy spowodowanych szczytowym wykorzystaniem.

6.4. W zakresie, w jakim zakłócenia lub anomalie w dostawie energii elektrycznej wynikają z zakłóceń w działaniu sieci (w tym z podłączenia do sieci), DCS będzie zwolniony ze swoich odpowiednich zobowiązań wynikających z Mercedes me Charge. Nie ma to jednak zastosowania w zakresie, w jakim DCS przerywa dostawę bez uzasadnienia. Na żądanie DCS bez zbędnej zwłoki przekaże klientowi informacje związane z takim szkodliwym zdarzeniem i jego przyczyną, w zakresie, w jakim DCS posiada takie informacje lub w jakim informacje takie mogą zostać udostępnione przy dołożeniu należytej staranności.

7. Opłata; cennik

7.1. Opłata za Mercedes me Charge i korzystanie z usług jest ustalana na podstawie odpowiedniej taryfy i może być ustalona w następujący sposób:

a) stała miesięczna opłata podstawowa (zależna od uzgodnionej taryfy; w niektórych taryfach miesięczna opłata podstawowa może już zawierać opłaty za użytkowanie (taryfy ryczałtowe), oraz

b) opłaty oparte na rzeczywistym wykorzystaniu w poszczególnych procesach ładowania na partnerskich stacjach ładowania Mercedes me Charge.

Poszczególne taryfy można znaleźć na https://eu.charge.mercedes.me/web/daimler-pl/tariffs.

Rzeczywiste ceny za proces ładowania dla danej stacji ładowania są wyświetlane w aplikacji Mercedes me, pod warunkiem że klient jest zalogowany przy użyciu swoich danych logowania. W przypadku taryf zmiennych DCS ma prawo do zmian cen za faktyczne wykorzystanie stacji ładowania ze skutkiem w przyszłości. Klienci są zobowiązani do zapoznania się z obowiązującymi cenami przed rozpoczęciem procesu ładowania.

7.2. Miesięczna opłata podstawowa będzie naliczana tylko po zawarciu umowy o świadczenie Mercedes me Charge lub - w przypadku zmiany taryfy z miesięczną opłatą podstawową - po aktywowaniu takiej zmiany taryfy przez DCS, a następnie proporcjonalnie za pozostałą część pierwszego miesiąca.

7.3. Płatności w oparciu o faktyczne zużycie będą naliczane za każdy proces ładowania od jego rozpoczęcia (tj. od umieszczenia wtyczki w punkcie ładowania) do jego zakończenia (tj. do usunięcia wtyczki z punktu ładowania) na podstawie aktualnie obowiązujących cen w danym kraju lub w danej stacji ładowania. Więcej informacji na temat cen w roamingu można znaleźć w cenniku odpowiedniej taryfy pod adresem eu.charge.mercedes.me. Proces ładowania będzie naliczany zgodnie z cennikiem obowiązującej taryfy (np. według minut za każdą rozpoczętą minutę lub za kW/h).

7.4. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Informacje na temat cen obowiązujących w odpowiedniej taryfie klienta na dzień zawarcia umowy przesyłane są do klienta pocztą elektroniczną (patrz punkt 2.5c).

7.5. W przypadku, gdy ceny są wyświetlane w dowolnej stacji ładowania Partnera Mercedes me Charge, ceny te mogą się różnić od cen uzgodnionych z klientem; obowiązują tylko ceny uzgodnione między klientem a DCS.

7.6. W przypadku ładowań za granicą (roaming), podane ceny mogą się różnić do czasu zawarcia umowy. Klient jest zobowiązany, przed rozpoczęciem ładowania za granicą poinformować się o obowiązujących warunkach. Obowiązek powiadomienia i poinformowania zgodnie z punktem 1.2 niniejszych OWH ze związanymi z nimi skutkami prawnymi w tych przypadkach nie ma zastosowania.

7.7. Podczas ładowania za granicą inna waluta niż waluta Polski może być należna DCS (waluta obca). W celu jak największego ułatwienia klientowi rozliczeń w walutach obcych, DCS jest uprawniona do przeliczania należności w walucie obcej na walutę Polski oraz do żądania od klienta tej przeliczonej kwoty zamiast w walucie obcej. Przeliczenie za proces ładowania w walucie obcej odbywa się w oparciu o referencyjny kurs euro Europejskiego Banku Centralnego na koniec poprzedniego dnia bankowego przed procesem ładowania, który klient może odnotować na następującej stronie internetowej: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html

7.8. DCS zastrzega sobie prawo do obniżenia cen dla istniejących lub nowych umów w określonych okresach i dla określonych stacji ładowania (patrz punkt 7.1b) (oferty specjalne).

7.9. Zmiana taryfy wymaga odpowiedniej umowy między stronami; klient może wystąpić o zmianę taryfy przez Internet na stronie eu.charge.mercedes.me.

8. Fakturowanie i warunki płatności

8.1. Klient może pobrać swoje miesięczne faktury za pośrednictwem konta klienta Mercedes me Charge na stronie eu.charge.mercedes.me, która zawiera szczegółową listę procesów ładowania w odpowiednim okresie fakturowania wraz z informacją o ich dacie, miejscu i czasie trwania. Klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną, gdy nowa faktura będzie dostępna.

8.2. Koszty poniesione w miesiącu kalendarzowym są rozliczane przy użyciu metody płatności wybranej podczas procesu rejestracji na koncie klienta usługi Mercedes me Charge w czwartym dniu roboczym następnego miesiąca kalendarzowego. Klienci biznesowi płacący na podstawie faktury (patrz punkt 2.4) muszą przelać ustaloną kwotę w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury na podany na niej rachunek bankowy. DCS będzie starać się wystawiać faktury za usługę Mercedes me Charge w następnym miesiącu kalendarzowym, ale w pojedynczych przypadkach mogą być opóźnienia (np. z powodu późniejszego zafakturowania usługi Mercedes me Charge przez partnerów DCS).

8.3. Klient może dokonywać potrąceń swoich roszczeń wobec DCS jedynie w przypadku, gdy roszczenie wzajemne klienta jest bezsporne, na podstawie odstąpienia od niniejszej umowy lub gdy istnieje ku temu prawnie wiążący tytuł. Klient może wstrzymać płatności wyłącznie wtedy, gdy wynika to z roszczeń wynikających z umowy o świadczenie Mercedes me Charge.

8.4. Jeśli klient zalega z płatnościami, DCS jest uprawniona do zablokowania mu korzystania z usługi Mercedes me Charge.

9. Roaming międzynarodowy

Na podstawie umowy o świadczenie Mercedes me Charge klient może korzystać z karty Mercedes me Charge lub aplikacji Mercedes me udostępnianej przez Mercedes-Benz AG również w innych krajach niż kraj zamieszkania. Aktualna lista krajów jest dostępna na stronie eu.charge.mercedes.me.

10. Kontakt

W przypadku ogólnych pytań dotyczących Mercedes me Charge, pytań dotyczących faktur, umów z klientami lub kart Mercedes me Charge, a także problemów technicznych, szczególnie w trakcie procesu ładowania, klient może skorzystać z możliwości kontaktu podanych na stronie eu.charge.mercedes.me.

11. Gwarancjai reklamacje

11.1. Zastosowanie mają ustawowe przepisy dotyczące rękojmi.

11.2. Nic w niniejszych WO nie narusza ani nie ogranicza praw klienta wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia, że dane postanowienie ma taki charakter, zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa.

11.3. Konsumenci mogą zgłaszać reklamacje bezpośrednio do DCS, listownie na adres: Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Niemcy lub pocztą elektroniczną na adres: pl@charge.mercedes.me.

11.4. W reklamacji konsument powinien podać swoje imię, nazwisko i adres oraz określić rodzaj nieprawidłowości lub nieprawidłowego działania.

11.5. DTS powinien rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od jej złożenia i niezwłocznie powiadomić klienta pocztą elektroniczną lub telefonicznie o wyniku jej rozpatrzenia.

11.6. W przypadku, gdy informacje zawarte w reklamacji są niewystarczające i do jej rozpatrzenia wymagane są dodatkowe dane, DTS zwróci się o ich podanie do konsumenta, który złożył reklamację. Termin na rozpatrzenie reklamacji zostanie przedłużony o liczbę dni, których konsument będzie potrzebował na przedstawienie wymaganych informacji.

11.7. Klient będący konsumentem ma prawo do rozpatrzenia jego reklamacji oraz do dochodzenia zadośćuczynienia

a) w drodze mediacji;

b) przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi.

12. Wymagania techniczne

12.1. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem informatycznym używanym przez DCS, klient powinien mieć aktywne konto e-mail i urządzenie podłączone do Internetu, które spełnia następujące minimalne wymagania techniczne:

a) Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączonymi ActiveX, JavaScript i obsługą plików cookie; Mozilla Firefox w wersji 45 lub nowszej z włączonymi apletami Java, JavaScript i obsługą plików cookie lub; Google Chrome w wersji 49 lub nowszej z włączonymi apletami Java, JavaScript i obsługą plików cookie.

b) Minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli

12.2. Aby korzystać z aplikacji ChargeNop, klient powinien mieć urządzenie typu smartfon, które spełnia następujące minimalne wymagania techniczne:

a) Dla smartfonów Apple: iOS 9.0 lub nowszy

b) Dla smartfonów z systemem Android: Android 4.2 lub nowszy

13. Wyłączenie odpowiedzialności

13.1. W przypadku nieznacznego zaniedbania DCS ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych (zobowiązań podstawowych), takich jak zobowiązania uznane za nałożone konkretnie na DCS zgodnie z treścią i celem umowy o świadczenie Mercedes me Charge, lub których wykonanie umożliwia prawidłowe wykonywanie umowy o świadczenie Mercedes me Charge, i na których wykonanie klient może liczyć. Odpowiedzialność ta jest ograniczona do typowych szkód, które można przewidzieć w momencie zawarcia umowy o świadczenie Mercedes me Charge.

13.2. Odpowiedzialność osobista przedstawicieli prawnych, agentów i pracowników DCS za szkody wynikające z ich nieznacznego zaniedbania jest również ograniczona do zakresu opisanego w poprzednim punkcie.

13.3. Odpowiedzialność DCS w przypadku umyślnego nieujawnienia wady lub wynikająca z udzielenia gwarancji lub zgodnie z przepisami dotyczącymi odpowiedzialności za produkt, pozostaje nienaruszona. Ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku złej woli, rażącego niedbalstwa, śmierci, obrażeń ciała i uszczerbku na zdrowiu.

13.4. DCS nie jest operatorem stacji ładowania i nie ponosi odpowiedzialności jako operator. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zakłóceń lub anomalii w dostawie energii elektrycznej w wyniku zakłócenia pracy sieci (w tym połączenia z siecią) mogą wystąpić roszczenia wobec operatora sieci dystrybucyjnej; DCS na żądanie przekaże i przeniesie roszczenia i prawa przeciwko operatorowi sieci dystrybucyjnej w związku ze szkodą dla klienta.

14. Informacje dotyczące ochrony danych

14.1. DCS traktuje ochronę danych osobowych bardzo poważnie i szanuje ochronę prywatności użytkowników podczas ich przetwarzania

14.2. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych, ich ochrony i bezpieczeństwa znajdują się w informacji o polityce prywatności.

15. Miejsce jurysdykcji, mediacja i obowiązujące prawo

15.1. Umowa o świadczenie Mercedes me Charge, jak również wszelkie stosunki prawne oparte na niniejszych WO podlegają przepisom prawa Niemiec; Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania. Jeżeli klient jest konsumentem, obowiązkowe przepisy dotyczące ochrony konsumenta w państwie, w którym klient ma miejsce stałego pobytu, są nadrzędne wobec przepisów prawa niemieckiego, o ile są bardziej korzystne dla klienta.

15.2. Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich roszczeń wynikających z relacji z właścicielami przedsiębiorstw lub spółkami prawa publicznego jest München Niemcy. Jeżeli klient jest konsumentem i ma miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) lub w Szwajcarii, może również wystąpić z roszczeniem w kraju zamieszkania. Roszczenia DCS przeciwko konsumentowi można wytoczyć tylko w kraju zamieszkania konsumenta.

15.3. Komisja Europejska zapewnia internetową platformę rozwiązywania sporów, do której można uzyskać dostęp na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W razie potrzeby proszę skontaktować się z nami.

15.4. Klient nie może dostarczać treści niezgodnych z prawem, takich jak treści propagujące przemoc, szkalujące osoby trzecie lub naruszające dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

Ostatnia aktualizacja: Luty 2021 r.

Załącznik 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Digital Charging Solutions GmbH

Mies-van-der-Rohe-Straße 6

80807 München, Niemcy

E-mail: pl@charge.mercedes.me  

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)  


Numer umowy o świadczenie usług Mercedes me Charge

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.