Vysoké standardy, které kladete na kvalitu našich produktů a služeb, určují, jakým způsobem zpracováváme vaše údaje. Naším cílem je vytvořit a udržovat základ důvěryhodného obchodního vztahu s našimi zákazníky a potenciálními zákazníky. Důvěrnost a bezúhonnost vašich osobních údajů je jednou z našich hlavních starostí.

Kdo odpovídá za zpracování osobních údajů?

Společnost Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Německo („DCS“) poskytuje zákazníkům nabíjecí služby Mercedes me Charge jako správce údajů a je zodpovědná za příbuzné aktivity zpracování údajů. 

Jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem a na jak dlouho jsou ukládány?

Osobní údaje shromážděné v souvislosti s uzavřením smlouvy o službách Mercedes me Charge nebo poskytováním služeb Mercedes me Charge jsou zpracovávány za účelem uzavření smlouvy o využívání služeb Mercedes me Charge, aby zákazník mohl využívat služby Mercedes me Charge (např. nabíjení na nabíjecí stanici) a aby bylo možné zákazníkovi za služby Mercedes me Charge vystavit fakturu (čl. 6 odst. 1 písm. B) nařízení EU o obecné ochraně údajů „GDPR“).

Uzavírání smluv

 V souvislosti s uzavřením smlouvy o využívání služeb Mercedes me Charge jsou zpracovávány následující kategorie údajů:

  • kontaktní údaje (např. příjmení, křestní jméno, adresa, e-mailová adresa)
  • údaje o účtu (např. přihlašovací účet ke službě Mercedes me Charge, platební údaje)
  • údaje o vozidle (VIN)

Smluvní údaje jsou automaticky smazány po uplynutí platnosti smlouvy o využívání služeb Mercedes me Charge. Finanční transakce jsou smazány v souladu se zákonnými ustanoveními po 10 letech.

Poskytování služeb

Pro účely poskytování služeb Mercedes me Charge od společnosti DCS jsou zpracovávány následující (případně osobní) informace (čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR):

  • individuální identifikační číslo, které je přiděleno kartě Mercedes me Charge, ověřovacímu nástroji, který zákazník používá na nabíjecí stanici
  • záznamy o podrobnostech nabíjení, které obsahují informace o jednotlivých nabíjeních prováděných zákazníkem.
  • poloha nabíjecí stanice, kde je prováděno nabíjení, a poloha zákazníka (poloha pouze tehdy, pokud je nabízena služba e-route a pokud zákazník aktivuje funkci GPS v aplikaci Mercedes me).
  • Veškeré další údaje shromážděné v rámci nabíjení.

Přestože poskytnutí těchto údajů není vyžadováno k uzavření smlouvy o využívání služeb Mercedes me Charge, společnost DCS vám v případě, že tyto údaje nejsou poskytnuty a zpracovány, nemůže příslušnou službu poskytnout. Zpracované osobní údaje jsou automaticky smazány po 90 dnech, pokud nebudou potřebné delší dobu za účelem poskytování konkrétní služby. 

Pro správné vyfakturování nabíjení u našeho poskytovatele služeb je nezbytné poskytnout údaje o vozidle zákazníka. K identifikaci příslušných smluvních vztahů je vyžadován kód VIN.

Zajištění kvality produktů, výzkum a vývoj nových produktů

Kromě samotného poskytování služeb Mercedes me Charge jsou shromažďované údaje zpracovány také za účelem zajištění kvality služeb Mercedes me Charge nabízených společností DCS a rozvoje nových souvisejících služeb společností DCS. Tyto zpracovatelské aktivity slouží legitimním zájmům společnosti DCS, abychom byli schopni dodržet vysoké standardy, které naši zákazníci kladou na stávající služby, a splnit budoucí přání zákazníků prostřednictvím rozvoje nových služeb (čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR). Abychom chránili soukromí našich zákazníků, údaje zpracované v souladu s touto částí jsou zpracovány výhradně ve formě, která není k zákazníkovi přímo vysledovatelná.

V některých případech mohou být vaše osobní údaje předány třetím stranám. Jedná se o společnosti v kategoriích IT služby, logistika, telekomunikace, poradenství, zákaznická podpora a vymáhání pohledávek. Tyto společnosti se také mohou nacházet mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), tedy ve třetích zemích. Některé třetí země jsou certifikovány Evropskou komisí jako mající ochranu osobních údajů srovnatelnou se standardem EHP prostřednictvím tzv. rozhodnutí EK o přiměřenosti. Nicméně v jiných třetích zemích, do kterých mohou být osobní údaje předávány, nemusí existovat jednotná vysoká úroveň ochrany osobních údajů z důvodu chybějících právních předpisů. V takových případech zajistíme, aby byla ochrana osobních údajů odpovídajícím způsobem zaručena. To je možné prostřednictvím závazných pravidel společnosti, standardních smluvních doložek vydaných Evropskou komisí, certifikátů nebo uznávaných kodexů chování. Kromě toho se předávání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) zakládá na vašem souhlasu v souladu s čl. 49 odst. 1 první věta písm. a) GDPR, pokud jste tento souhlas předtím udělili. Pro další informace nás prosím kontaktujte.

Reklamní komunikace, např. průzkumy trhu podložené souhlasem zákazníka

Pokud jste odděleně udělili souhlas k dalšímu využití vašich osobních údajů, vaše osobní údaje mohou být využity v rozsahu popsaném v prohlášení o souhlasu, např. pro marketingové účely a/nebo průzkum trhu a popřípadě mohou být zveřejněny třetím stranám (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).  Kontaktní údaje jsou dále využívány k zasílání materiálů přímého marketingu propagujícího vlastní podobné služby nebo produkty společnosti DCS (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Zákazník bude kontaktován prostřednictvím e-mailu nebo samotné aplikace. Zákazník má právo kdykoli vznést proti zpracování osobních údajů za účelem takového marketingu námitku prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže. Další podrobnosti najdete v příslušném prohlášení o souhlasu, které můžete také kdykoliv odvolat. 

Právní závazky

Společnost DCS navíc bude zpracovávat osobní údaje, pokud se k tomu vztahuje zákonná povinnost (čl. 13 odst. 1 písm. C, čl. 6 odst. 1 písm. C GDPR). Společnost DCS například může být ze zákona povinna poskytnout osobní údaje veřejným orgánům nebo jiným třetím stranám.

Služby třetí strany (Mapy Google)

Abychom zajistili správné zadávání adres, prostřednictvím rozhraní API jsme na našem webu integrovali službu Mapy Google od společnosti Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland). Společnost Google jedná v této záležitost naším jménem. Aby se obsah ve vašem prohlížeči zobrazil, musí společnost Google načíst vaši IP adresu. Bez tohoto údaje vám společnost Google nemůže obsah vložený na náš web poskytnout.

Právní základ pro zpracování vyplývá z čl. 6, odst. 1 písmena A směrnice o GDPR, tzn. vaše údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu. 

Při používání služby Google Maps mohou být údaje o vaší aktivitě na tomto webu (včetně vaší adresy IP) uloženy a zpracovány v zemích mimo Evropskou unii (včetně Spojených států). Z hlediska Evropské unie nemusí v těchto třetích zemích existovat „přiměřená úroveň ochrany“ pro zpracování osobních údajů. Lze však přijmout opatření pro vytvoření takové úrovně ochrany. Toto opatření představuje tzv. EU-USA Privacy Shield. Podrobnosti o certifikaci ochrany osobních údajů v souladu s opatřením EU – USA Privacy Shield naleznete na této webové stránce vlády USA (oficiálně dostupné pouze v angličtině): https://www.privacyshield.gov. Společnost Google může údaje získané z Map předat třetím stranám, pokud ji k tomu zavazuje zákon nebo pokud třetí strany tyto údaje zpracovávají jménem společnosti Google.

Službu Mapy Google můžete vypnout tím, že v prohlížeči zakážete JavaScript. Zabráníte tak přenášení daných údajů na servery společnosti Google. V takovém případě však nebude na našich stránkách možné používat zobrazení mapy.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracovávání osobních údajů službou Google Maps naleznete v zásadách ochrany soukromí. Naleznete zde také další informace o svých právech a možnostech nastavení ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy.

Jak chráníme vaše osobní údaje?

Bezpečnost vašich údajů zajišťujeme pomocí nejmodernější technologie. Abyste získali představu, používáme k ochraně vašich osobních údajů před zneužitím nebo jakoukoli jinou formou neoprávněného zpracování následující bezpečnostní opatření:

  • přístup k osobním údajům je limitován pouze pro omezený počet oprávněných osob pro určené účely;
  • shromážděné údaje jsou přenášeny pouze v zašifrované formě;
  • kromě toho je přístup k těmto IT systémům trvale monitorován, aby bylo možno co nejdříve odhalit a zabránit potenciálnímu zneužití.

Vaše osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak je zapotřebí pro daný účel. Pokud jsou údaje zpracovávány pro více účelů, jsou po splnění svého posledního určeného účelu automaticky smazány nebo uloženy ve formě, která zaručí, že z nich nebudete přímo vysledovatelní.

Kontaktní údaje, právo na ochranu soukromí a právo podat stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů

Máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům, požadovat opravu/vymazání nebo omezení zpracování vašich údajů a vznést námitku proti jejich zpracování. Můžete tak učinit kontaktováním společnosti Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Německo,  E-mail: dataprotection@digitalchargingsolutions.com. Pokud se domníváte, že vaše obavy nebo stížnosti týkající se zpracování údajů neřešíme dostatečně vážně, můžete také kontaktovat příslušný regulační orgán.

Je-li zpracování dat založeno na vašem souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoliv stáhnout s platností do budoucna. Za tímto účelem prosím kontaktujte společnost Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Německo, E-mail: dataprotection@digitalchargingsolutions.com