Všeobecné obchodné podmienky pre službu Mercedes me Charge

1. Mercedes me Charge

1.1 Na základe týchto všeobecných obchodných podmienok (“VOP”) poskytuje spoločnosť Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Nemecko, (“DCS”) zákazníkovi pod označením “Mercedes me Charge” informačné služby a prístupovú technológiu pre nabíjaciu infraštruktúru určenú pre elektrické vozidlá a hybridné plug-in vozidlá značky Mercedes (“Mercedes me Charge”). Podmienkou pre využívanie Mercedes me Charge je zriadenie zákazníckeho účtu na bezplatnom zákazníckom portáli Mercedes me. Pojem „zákazník“ v týchto VOP zahŕňa osoby všetkých pohlaví.

1.2 Aktuálna verzia VOP a aktuálne dostupné tarify je možné nájsť, stiahnúť a vytlačiť z internetovej stránky  https://eu.charge.mercedes.me/. Zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok, zmluvy so spoločnosťou Mercedes me Charge uzatvorenou na tomto základe, ako aj všetky zmeny v sadzbách dohodnutých so zákazníkom z dôvodu zmien právnych predpisov, zmien v judikatúre alebo trhových podmienkach, sa oznámia zákazníkovi prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej zákazníkom v súlade s časťou 2.2 v textovej forme s výslovným odkazom na príslušné zmeny. Tieto zmeny nadobudnú účinnosť, ak zákazník do jedného mesiaca od doručenia oznámenia nepodá voči ním námietku. Spoločnosť DCS bude zákazníka o týchto právnych následkoch informovať na začiatku tohto obdobia. Vyššie uvedený postup platí rovnako aj pre zmeny týkajúce sa taríf dohodnutých so zákazníkom.

1.3 Spoločnosť DCS spolupracuje s prevádzkovateľmi nabíjacích staníc (ďalej ako ”partner Mercedes me Charge”). Tieto nabíjacie stanice partnerov Mercedes me Charge sú zobrazené na stránke  https://eu.charge.mercedes.me/, v aplikácii Mercedes me prevádzkovanej spoločnosťou Mercedes-Benz AG ako aj v ostatných kanáloch (ďalej ako “frontends”) a sú osobitne vyznačené, aby boli odlíšiteľné od iných nabíjacích staníc, ktoré nepatria do dostupnej siete nabíjacích staníc. Tieto informácie môžu byť čiastočne dostupné len po prihlásení sa do členskej zóny.

1.4 Mercedes me Charge zahŕňa

a) zobrazenie nabíjacích staníc partnerov Mercedes me Charge (vo forme statických informácií) a určitých informácií týkajúcich sa využívania nabíjacích staníc týchto partnerov Mercedes me Charge vo frontends (ako je napr. dostupnosť a ceny vo forme dynamických informácií).

b) nabíjanie na nabíjacích staniciach partnerov Mercedes me Charge po overení (viď bod 6.1) spolu s mesačným vyúčtovaním vrátane podrobného prehľadu všetkých nabíjaní.

1.5 Podrobnosti o službe Mercedes me Charge a využívaní tejto služby sú uvedené na stránke  https://eu.charge.mercedes.me/

1.6 V súčasnosti Nemecko nezaručuje celoštátne pokrytie riešení pre dobíjanie a fakturáciu, ktoré by zaručovali dodržiavanie kalibračného zákona zo strany prevádzkovateľov nabíjacích staníc. V našich službách používame údaje poskytované prevádzkovateľmi dobíjacích staníc. V niektorých prípadoch to môže – okrem iného – viesť k odchýlkam v sumách za dobíjanie a fakturovaných sumách. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na nás.

2. Uzatvorenie zmluvy a objednávky

2.1 Zákazník si môže objednať službu Mercedes me Charge na  https://eu.charge.mercedes.me/. Uplatní sa znenie VOP, ktoré zákazník prijal pri objednaní Mercedes me Charge (nakoľko verzia VOP môže byť časom zmenená podľa bodu 1.2 hore). Užívatelia vozidiel Mercedes budú mať v budúcnosti ďalšie registračné možnosti (napr. prostredníctvom Mercedes me).

2.2 Zákazníci, ktorí majú “Mercedes me” účet sa môžu zaregistrovať pre službu Mercedes me Charge na internetovej stránke  https://eu.charge.mercedes.me/ prostredníctvom uvedenia svojej adresy a platobných údajov. Tieto informácie môžu byť neskôr opravené alebo zmenené v zóne zákaznického účtu alebo cez oddelenie zákaznických služieb. Zákazníci, ktorí sa ešte nezaregistrovali pre bezplatný “Mercedes me” účet, si musia zriadiť takýto účet pred registráciou do Mercedes me Charge.

2.3 Všetky informácie poskytnuté v rámci zóny zákazníckeho účtu, ako napr. platobné informácie, adresy a e-mailové adresy, sú automaticky zabezpečené prostredníctvom moderných šifrovacích metód, napr. SSL protokol (Secure Sockets Layer).

2.4 Platba musí byť realizovaná kreditnou kartou alebo iným spôsobom platby ponúknutým zákazníkovi Mercedes me Charge počas registrácie. Subjekty s dostatočnou platobnou spôsobilosťou, podnikateľskí klienti majú taktiež možnosť platiť bankovým prevodom na základe vystavených faktúr. Na tento účel musí podnikateľský klient požiadať o úhradu na faktúru a spoločnosti DCS predložiť výpis z obchodného registra alebo iný vhodný úradný doklad. Žiadosť o úhradu na faktúru je možné podať počas registrácie alebo prostredníctvom kontaktu s oddelením zákaznických služieb.

2.5 Ponuka a uzatvorenie zmluvy o poskytovaní Mercedes me Charge

a) Spoločnosť DCS predloží záväznú ponuku na poskytovanie Mercedes me Charge. Zákazník, ktorý disponuje „Mercedes me“ účtom a ktorý sa už registroval pre zákaznícky účet Mercedes me Charge a výslovne odsúhlasil VOP, si môže objednať službu Mercedes me Charge. Proces objednávania je taktiež dostupný na stránke  https://eu.charge.mercedes.me/.

b) Zákazník môže počas registrácie opraviť chybne zadané údaje kliknutím na tlačidlo „späť“ a príslušné údaje opraviť. Pred potvrdením objednávky je zákazník informovaný o cenách vzťahujúcich sa k službe Mercedes me Charge.

c) Po ukončení procesu objednania Mercedes me Charge dostane zákazník prostredníctvom e-mailu potvrdenie objednávky spolu s informáciou o príslušnej tarife, VOP odsúhlasené zákazníkom a informácie o práve na odstúpenie od zmluvy (viď bod 2.7).

d) Zmluva o poskytovaní Mercedes me Charge je uzavretá dokončením objednávacieho procesu.

e) Text zmluvy o poskytovaní Mercedes me Charge je uložený spoločnosťou DCS a zákazník si ho môže načítať a uložiť zo stránky  https://eu.charge.mercedes.me/ v zóne zákaznického účtu Mercedes me Charge.

2.6 Jazyky

Zmluva o poskytovaní Mercedes me Charge sa uzatvára v slovenskom jazyku. Preklady týchto VOP do iných jazykov sú len informatívne a nie sú právne záväzné.

2.7 Právo na odstúpenie od zmluvy

Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má v lehote štrnástich dní právo na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní Mercedes me Charge.

Poučenie zákazníka o práve na odstúpenie od zmluvy:

Právo na odstúpenie

Máte právo na odstúpenie od zmluvy do štrnástich dní bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie uplynie 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19.21, 10119 Berlin, Nemecko, telefónne číslo: +421 2 330 561 22, e-mail:  sk@charge.mercedes.me. Na tento účel môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy (príloha č. 1). Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.

(koniec poučenia o práve na odstúpenie od zmluvy)

3. Karta Mercedes me Charge: Aktivácia a deaktivácia karty Mercedes me Charge

3.1 Na využívanie Mercedes me Charge väčšina nabíjacích staníc vyžaduje aktivovanú kartu Mercedes me Charge. Ak zákazník už disponuje kartou Mercedes me Charge, môže túto kartu aktivovať počas procesu registrácie. V opačnom prípade spoločnosť DCS zašle kartu Mercedes me Charge na účely aktivácie zákazníkovi poštou. Karty Mercedes me Charge sa aktivujú v zákazníckom účte Mercedes me Charge, a to zadaním čísla karty a potvrdením údajov. Následne bude zákazníkovi odoslaný potvrdzovací e-mail. Aktivácia karty Mercedes me Charge môže trvať do 24 hodín.

3.2 Na niektorých nabíjacích staniciach je overenie totožnosti možné len prostredníctvom aplikácie Mercedes me, ktorú prevádzkuje spoločnosť Mercedes-Benz AG a ktorá je dostupná v Apple Inc. App Store alebo v Google Play Store a obsahuje čítačku QR kódov. Na overenie sa požaduje prihlásenie vložením prihlasovacích údajov.

3.3 Spoločnosť DCS ostáva vlastníkom karty Mercedes me Charge. Zákazník je povinný starostlivo si uchovať svoju kartu Mercedes me Charge a prihlasovacie údaje. Zákazník je povinný informovať spoločnosť DCS bezodkladne o strate alebo odcudzení karty Mercedes me Charge alebo prihlasovacích údajov (viď kontaktné informácie podľa bodu 10). Okrem toho môže zákazník kontaktovať oddelenie zákaznických služieb Mercedes me Charge za účelom deaktivácie karty Mercedes me Charge. Za vydanie náhradnej karty môžu byť účtované dodatočné poplatky (viď príslušné ceny na stránke  https://eu.charge.mercedes.me/).

4. Doba platnosti zmluvy

4.1 The contract has no fixed term and can be terminated by each party upon one month’s prior written notice with effect to the end of a calendar month. Výpoveď môže byť daná v zóne zákaznického účtu, písomnou výpoveďou alebo e-mailom; týmto nie je dotknuté právo na ukončenie zmluvy zo závažného dôvodu.

4.2 Po vypovedaní zmluvy stráca karta Mercedes me Charge platnosť a spoločnosť DCS ju zablokuje.

5. Využívanie a dostupnosť Mercedes me Charge

5.1 Zákazník môže získať viac informácií o službe Mercedes me Charge a technických podrobnostiach o jej využívaní a dostupnosti na  https://eu.charge.mercedes.me/. Spoločnosť DCS poskytuje služby v domovskej krajine zákazníka ako aj v iných krajinách podľa bodu 9 nižšie.

5.2 Pre používanie Mercedes me Charge najlepším možným spôsobom, je nevyhnutná dostupnosť aplikácie Mercedes me poskytnutej spoločnosťou Mercedes-Benz AG na vhodnom mobilnom zariadení alebo prístup na stránku  https://eu.charge.mercedes.me/.

5.3 Spoločnosť DCS sa snaží rozšíriť prístup a používanie verejnej nabíjacej infraštruktúry cez službu Mercedes me Charge a rozšíriť skupinu partnerov Mercedes me Charge. Spoločnosť DCS však nezaručuje náhradu alebo záruku vo vzťahu k dostupnosti (riadna funkčnosť, dostupnosť elektrickej energie alebo plné nabitie) a zákazník nemá právo požadovať prístup k určitým nabíjacím staniciam a/alebo nabíjacím možnostiam. Neexistuje najmä nárok na zachovanie tej istej nabíjacej infraštruktúry partnera Mercedes me Charge.

5.4 Spoločnosť DCS, okrem bodu 5.5, nezaručuje náhradu alebo záruku s ohľadom na aktuálnosť a/alebo správnosť statických a/alebo dynamických informácií zobrazovaných prostredníctvom frontends (viď bod 1.4 a), vrátane, avšak nielen, informácií o nabíjacích staniciach a/alebo ich dostupnosti. Zákazník predovšetkým uznáva, že tieto informácie sú poskytované tretími osobami (napr. partnermi Mercedes me Charge). Bez ohľadu na skutočnosť, že spoločnosť DCS preveruje aktuálnosť a/alebo správnosť informácií na základe vzorky, za účelom neustáleho zlepšovania služieb. Prenos týchto informácií rovnako závisí od príjmu vysielačov príslušného mobilného operátora a môže byť ohrozený atmosférickými podmienkami, topografickými okolnosťami, polohou vozidla ako aj prekážkami v blízkosti (napr. mosty a budovy atď.).

5.5 V závislosti od dohodnutej tarify sa môžu meniť ceny na jednotlivých nabíjacích staniciach (viď bod 7.1). V takom tarifnom systéme sa zákazníkovi zobrazujú aktuálne ceny príslušnej nabíjacej stanice na  https://eu.charge.mercedes.me/, že zákazník je prihlásený pomocou svojich prihlasovacích údajov. Na rozdiel od bodu 5.4, spoločnosť DCS zaručuje správnosť zobrazených cien. Zákazníci využívajúci túto tarifu sú povinní oboznámiť sa s platnými cenami pred začiatkom nabíjania.

5.6 Mercedes me Charge poskytované podľa týchto VOP je možné využívať len na nabíjanie vozidiel značky Mercedes.

5.7 Zákazníci môžu umožniť rodinným príslušníkom alebo svojim zamestnancom využívanie Mercedes me Charge (najmä kartu Mercedes me Charge) za predpokladu, že zákazník nespoplatňuje takéto použitie a ak sa Mercedes me Charge využíva výhradne na nabitie vlastného vozidla zákazníka. Pred takýmto využívaním služby musí zákazník informovať užívateľa o riadnej obsluhe nabíjacích staníc. Akékoľvek iné využívanie Mercedes me Charge zo strany tretích osôb si vyžaduje predchádzajúci súhlas spoločnosti DCS. Zákazník nesmie využívať službu Mercedes me Charge na protiprávne účely a ani nesmie takéto využívanie služby umožniť tretím osobám.

5.8 Zákazník je povinný postupovať v súlade s manuálmi na obsluhu vozidla, ktoré sa má nabiť, ako aj akéhokoľvek príslušenstva alebo doplnku (napr. nabíjacieho kábla) a tiež aj inštrukciami a podmienkami partnerov Mercedes me Charge zobrazených na nabíjacích staniciach, týkajúcich sa používania nabíjacich staníc. Využívanie nabíjacích káblov alebo iného príslušenstva alebo doplnku, ktoré (i) ešte nebolo certifikované podľa príslušných predpisov (napr. certifikácia CE), (ii) nie je schválené pre príslušné vozidlo alebo príslušným partnerom Mercedes me Charge podľaa inčtrukcií zobrazených na nabíjacích staniciach alebo (iii) je poškodené, je prísne zakázané.

5.9 Nabíjacie stanice vykazujúce výstražnú správu alebo hlásenie o probléme alebo ktoré sú zjavne poškodené, sa nesmú použiť. Od zákazníka sa očakáva, že v takom prípade informuje spoločnosť DCS (viď kontaktné údaje v bode 10).

5.10 Zákazník je zodpovedný za zavinené poškodenie v dôsledku zneužitia alebo neodborného využitia karty Mercedes me Charge, prípadne aplikácie Mercedes me ako prostriedku na overenie totožnosti alebo v dôsledku zneužitia alebo neodborného použitia nabíjacieho procesu podľa zákonných predpisov.

6. Proces nabíjania a overovanie totožnosti; maximálna doba nabíjania a nečinnosti; poruchy

6.1 Vo všeobecnosti sa zákazníci overujú na nabíjacích staniciach partnera Mercedes me Charge prostredníctvom karty Mercedes me Charge. Na niektorých nabíjacích staniciach je overenie rovnako možné alebo môže vyžadovať použitie aplikácie Mercedes me spoločnosti Mercedes-Benz AG. To platí predovšetkým pre nabíjacie stanice označené symbolom interchange. Dostupné metódy overenia sú pre každú nabíjaciu stanicu zobrazené v aplikácii Mercedes me od spoločnosti Mercedes-Benz AG alebo na  https://eu.charge.mercedes.me/.

6.2 Neprerušené napojenie na nabíjaciu stanicu nesmie presiahnuť 24 hodín a v prípade nabíjania DC (nabíjanie jednosmerným prúdom) 4 hodiny, (maximálna doba nabíjania a nečinnosti). Okrem toho musí zákazník uvoľniť verejné parkovacie miesto hneď po ukončení procesu nabíjania alebo po uplynutí maximálne povolenej doby parkovania. Náklady vznikajúce spoločnosti DCS z dôvodu prekročenia maximalného nabitia alebo času nečinnosti a/alebo parkovania, ako aj náklady na pokuty alebo odťahovacie služby v dôsledku protiprávneho parkovania, budú účtované zákazníkovi.

6.3 Zákazník uznáva, že poruchy nabíjacích staníc môžu vznikať z dôvodu okolností vyššej moci, vrátane štrajkov, výluk a úradných nariadení, ako aj z dôvodu technických a ostatných opatrení, ktoré musia byť na zariadeniach prijaté za účelom riadneho poskytovania alebo zlepšovania služieb (napr. údržba, opravy, systémové aktualizácie softvéru). Poruchy môžu rovnako vzniknúť z dôvodu krátkodobých nedostatočných kapacít počas maximálneho zaťaženia zariadení.

6.4 V rozsahu, v akom poruchy a/alebo nepravidelnosti v dodávke elektrickej energie vyplývajú z poruchy elektrickej siete (vrátane prípojky do siete), je spoločnosť DCS oslobodená od svojich príslušných povinností poskytovať službu Mercedes me Charge. To však neplatí v rozsahu, v akom spoločnosť DCS bezdôvodne preruší dodávku. Na základe požiadavky je spoločnosť DCS povinná bezodkladne informovať zákazníka o skutočnostiach súvisiacich s takým poškodením a príčinami jeho vzniku, a to v rozsahu, v akom sú tieto informácie spoločnosti DCS k dispozícii alebo v akom, s ohľadom na primeranosť, môže tieto informácie sprístupniť.

7. Poplatky a ceny

7.1 Poplatok za službu Mercedes me Charge závisí od tarify dohodnutej so zákazníkom a v zásade sa skladá z:

a) fixný mesačný základný poplatok podľa zmluvy o poskytovaní Mercedes me Charge (v závislosti od dohodnutej tarify), a

b) platieb na základe skutočného využívania jednotlivých nabíjaní na nabíjacích staniciach partnerov Mercedes me Charge.

Platné ceny pre jednotlivé tarify sú uvedené v cenníku, do ktorého je možné nahliadnuť, uložiť a vytlačiť z webovej stránky  https://eu.charge.mercedes.me/.

V závislosti od dohodnutej tarify sa môžu poplatky za jednotlivé nabíjania (skutočné využívanie služby) odlišovať (variabilný tarifný model). V tomto tarifnom systéme zákazník zistí aktuálne ceny príslušnej nabíjacej stanice na  https://eu.charge.mercedes.me/web/daimler-sk/tariffs, za predpokladu, že zákazník je prihlásený so svojími prihlasovacími údajmi. V prípade variabilných taríf je spoločnosť DCS oprávnená upraviť ceny za skutočné využívanie nabíjacích staníc s s účinnosťou do budúcnosti. Aktuálne ceny sú zobrazené na  https://eu.charge.mercedes.me/. Zákazníci s touto tarifou sú povinní informovať sa pred začiatkom nabíjania o príslušných platných cenách.

7.2 Základný mesačný poplatok sa účtuje až po uzavretí zmluvy o poskytovaní Mercedes me Charge alebo - v prípade zmeny tarify s mesačným základným poplatkom - po aktivácii tejto zmeny zo strany spoločnosti DCS a následne v pomernej výške za zvyšné obdobie prvého mesiaca.

7.3 Poplatky založené na skutočnom využívaní nabíjania budú účtované za každé jednotlivé nabíjanie od jeho začiatku (t.j. zástrčka je vložená do nabíjacieho bodu) až do jeho ukončenia (t.j. zástrčka je vytiahnutá z nabíjacieho bodu) na základe aktuálnych cien platných v príslušnej krajine alebo na príslušnej nabíjacej stanici. Viac informácií o cenách za roaming je možné nájsť v cenníku príslušnej tarify na  https://eu.charge.mercedes.me/. Vyúčtovanie nabíjaní bude realizované podľa cenníka pre príslušnú tarifu (napr. na minútovej báze za každú začatú minútu alebo za kW/h).

7.4 Všetky ceny zahŕňajú DPH. Informácie o cenách aplikovaných v príslušných tarifách zákazníka, platných pri uzatváraní zmluvy, sa zákazníkovi zasielajú e-mailom (viď bod 2.5c).

7.5 V prípade, že sú na nabíjacích staniciach partnera Mercedes me Charge uvádzané ceny, môžu sa tieto ceny odlišovať od cien zmluvne dohodnutých so zákazníkom; uplatnia sa len ceny dohodnuté medzi zákazníkom a spoločnosťou DCS.

7.6 Spoločnosť DCS si vyhradzuje právo nižších cien v rámci existujúcich a/alebo nových zmlúv v určitých obdobiach a za definované nabíjacie stanice (viď bod 7.1b) (špeciálne ponuky).

7.7 Zmena tarify je možná na základe príslušnej dohody medzi zmluvnými stranami; zákazník môže požiadať o zmenu tarify cez internet na  https://eu.charge.mercedes.me/.

8. Fakturácia a platobné podmienky

8.1 Zákazník môže nájsť svoje mesačné faktúry cez zákaznícký účet Mercedes me Charge na  https://eu.charge.mercedes.me/, pričom faktúry obsahujú zoznam položiek nabíjania v príslušnom fakturačnom období s informáciou o dátume, mieste a trvaní nabíjania. Pri vystavení novej faktúry bude zákazník notifikovaný e-mailom.

8.2 Náklady vzniknuté za kalendárny mesiac sa účtujú prostredníctvom platobnej metódy zvolenej počas registrácie do zákazníckeho účtu Mercedes me Charge vždy v 4. pracovný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Podnikateľskí klienti využívajúci platbu na faktúru (viď bod 2.4) musia previesť sumu do štrnástich dní od doručenia faktúry na účet uvedený vo faktúre. Aj keď sa spoločnosť DCS snaží účtovať Mercedes me Charge štandardne v nasledujúcom kalendárnom mesiaci, nemôže to zaručiť (napr. z dôvodu neskorej fakturácie partnerov Mercedes me Charge voči spoločnosti DCS).

8.3 Zákazník môže vykonať započítanie proti nárokom spoločnosti DCS len v prípade, ak je jeho protinárok nesporný, založený na odstúpení od tejto zmluvy alebo ak existuje právne záväzný titul. Zákazník smie zadržať úhrady len v prípade, že je to založené na nárokoch vyplývajúcich zo zmluvy Mercedes me Charge.

8.4 V prípade, že zákazník nevykoná platbu podľa bodu 8.2, má spoločnosť DCS právo zablokovať zákazníkovi možnosť využívať službu Mercedes me Charge.

9. Medzinárodný roaming

Na základe zmluvy o poskytovaní Mercedes me Charge môže zákazník využívať kartu Mercedes me Charge, prípadne aplikáciu Mercedes me spoločnosti Mercedes aj v iných krajinách než vo svojej domovskej krajine. Aktuálny zoznam krajín je k dispozícii na stránke  https://eu.charge.mercedes.me/.

10. Kontakt

V prípade všeobecných otázok o službe Mercedes me Charge, otázkach o faktúrach, zákazníckých zmlúv alebo o kartách Mercedes me Charge, ako aj v prípade technických problémov, predovšetkým z nabíjania, môže zákazník využiť kontaktné možnosti uvedené na  https://eu.charge.mercedes.me/.

11. Záruka

Na túto zmluvu sa uplatňujú zákonné ustanovenia o záruke.

12. Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

12.1 V prípade ľahkej nedbanlivosti ručí spoločnosť DCS len pri porušení podstatných zmluvných povinností (hlavných povinností), napr. takých, ktoré sú osobitne uložené spoločnosti DCS podľa obsahu a účelu zmluvy o poskytovaní Mercedes me Charge alebo takých, ktorých splnenie umožňuje riadnu realizáciu zmluvy o poskytovaní Mercedes me Charge a súladnosť, ktorému môže zákazník pravidelne dôverovať. Táto zodpovednosť je obmedzená na typické škody, ktoré je možné pri uzatvorení zmluvy o poskytovaní Mercedes me Charge predpokladať.

12.2 Osobná zodpovednosť zástupcov, splnomocnencov a zamestnancov spoločnosti DCS za akékoľvek škody spôsobené v dôsledku ľahkej nedbanlivosti je rovnako obmedzená v rozsahu popísanom v predchádzajúcom odseku.

12.3 Zodpovednosť spoločnosti DCS pri ľstivom zamlčaní nedostatku alebo vyplývajúca z prevzatia záruky a zodpovednosť podľa predpisov o zodpovednosti za výrobky ostáva nedotknutá. Obmedzenie zodpovednosti neplatí v prípade úmyslu, hrubej nedbanlivosti, úmrtia, poranení alebo poškodení zdravia.

12.4 Spoločnosť DCS nie je prevádzkovateľom nabíjacích staníc a nie je zodpovedný ako prevádzkovateľ. Zákazník uznáva, že v prípade porúch alebo nezrovnalostí v dodávke elektrickej energie vyplývajúcich z poruchy v elektrickej sieti (vrátane prípojky na sieť) môžu byť uplatnené nároky voči prevádzkovateľovi distribučnej siete; spoločnosť DCS na základe žiadosti priradí a prevedie nároky a práva voči prevádzkovateľovi siete ohľadom škody spôsobenej zákazníkovi.

13. Informácie o ochrane osobných údajov

13.1 Spoločnosť DCS berie ochranu osobných údajov používateľov služieb vážne a pri spracúvaní osobných údajov rešpektuje súkromie používateľov.

13.2 Ďalšie informácie o spracovaní, ochrane a bezpečnosti údajov nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov.

14. Príslušnosť súdu, mediácia a rozhodné právo

14.1 Na zmluvu o poskytovaní Mercedes me Charge ako aj na akýkoľvek právny vzťah založený na základe týchto VOP sa vzťahuje nemecké právo; Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovarov sa nepoužije. Ak je zákazník spotrebiteľ, majú pravidlá o ochrane spotrebiteľov platné v krajine, v ktorej má zákazník miesto svojho bežného bydliska, prednosť pred nemeckými právnymi predpismi, ak sú tieto pravidlá pre zákazníka výhodnejšie.

14.2 Pre všetky spory vyplývajúce zo vzťahov s podnikateľmi alebo právnickými osobami podľa predpisov verejného práva platí výhradná miestna príslušnosť súdu v Mníchove. Ak je zákazník spotrebiteľ a ak má miesto svojho pobytu alebo miesto bežného pobytu v Európskom hospodárskom priestore (EHS) alebo vo Švajčiarsku, môže podať žalobu v krajine svojho pobytu. Žaloby spoločnosti DCS na zákazníka spotrebiteľa je možné podávať výhradne v mieste pobytu zákazníka spotrebiteľa.

14.3 Európska komisia zriadila za účelom riešenia sporov online platformu, ktorá je dostupná na nasledujúcej stránke  http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ak nám chcete podať podanie, prosím kontaktujte nás.

14.4 Spoločnosť DCS sa nebude podieľať na rozhodcovských konaniach pred rozhodcovským súdom na riešenie sporov so spotrebiteľmi a nemá takúto povinnosť.

Stav: február 2020

 

Príloha číslo 1: Vzorový formulár odstúpenia od zmluvy

Vzorový formulár odstúpenia od zmluvy

(Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy.)

Pre:

Digital Charging Solutions GmbH

Brunnenstraße 19-21 

10119 BerlinNemecko 

Telefónne číslo: +421 2 330 561 22

E-mail:  sk@charge.mercedes.me

 

Týmto oznamujem/oznamujeme, že odstupujem/odstupujeme od zmluvy o poskytnutí Mercedes me Charge:


Číslo zmluvy o poskytovaní Mercedes me Charge


Dátum objednania/dátum prijatia


Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov


Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov


Dátum


Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)