De vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens is voor ons zeer belangrijk. Wij zullen uw gegevens zorgvuldig verwerken en gebruiken volgens de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Duitsland (“DCS”) biedt de klanten de Mercedes me Charge-diensten aan en is daarom verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

Welke gegevens verwerken wij over u, voor welk doel en hoelang worden deze gegevens opgeslagen?

De persoonlijke gegevens verzameld in verband met de overeenkomst of aanbieding van diensten worden verwerkt om de klanten gebruik te kunnen laten maken van de Mercedes me Charge-diensten (bijv. opladen op een oplaadpunt), en om deze aan de klant te rekenen (art. 6 (1) (b) van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het kader van de overeenkomst worden de volgende types gegevens verwerkt:

Sluiten van contracten

In het kader van de overeenkomst worden de volgende types gegevens verwerkt:

  • Contactgegevens(bijv. naam, voornaam, adres, e-mailadres)
  • Accountgegevens(bijv. Mercedes me Charge klantlogin, betalingsgegevens)
  • Voertuiggegevens(VIN)

De overeenkomstgegevens worden automatisch na afloop van de Mercedes me Charge-overeenkomst gewist; betalingstransacties worden in het kader van wettelijke bepalingen na 10 jaar gewist.

Dienstverlening

Voor het aanbieden van de Mercedes me Charge-dienst door DCS worden de volgende persoonsgegevens verwerkt (art. 6 (1) (b) AVG):

  • een persoonlijk identificatienummer, dat aan de Mercedes me Charge-kaart of een betreffend authenticatie-instrument gekoppeld is, dat de klant voor authenticatie bij de laadstations gebruikt;
  • informatie over het gebruik van de laadstations, die een enkele lading van de klant tonen (laaddetails);
  • de locatie van het laadstation waarop geladen wordt en de woonplaats van de klant, voor zover de klant een e-Routedienst gebruikt en de GPS-functie in de Mercedes me app-geactiveerd is.
  • Alle andere gegevens die tijdens het oplaadproces worden verzameld.

Deze gegevens zijn weliswaar niet nodig voor het afsluiten van de Mercedes me Charge-overeenkomst. Maar zonder deze gegevens en de verwerking daarvan kan DCS de betreffende dienst niet voor u verzorgen. De verwerkte persoonsgegevens worden automatisch na 90 dagen gewist, voor zover ze niet langer nodig zijn voor het aanbieden van speciale diensten.

Het verstrekken van voertuiggegevens van de klant is nodig voor de juiste afhandeling van de facturering van laadprocessen via onze dienstverlener. Het VIN-nummer is vereist om overeenkomstige contractuele relaties te identificeren.

In het kader van de overeenkomst schakelen wij leveranciers in die persoonsgegevens alleen na onze instructie en overeenkomstig onze opdracht verwerken.

Het waarborgen van productkwaliteit, onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten

Naast het louter aanbieden van diensten, worden de genoemde gegevens ook voor kwaliteitsdoeleinden van de Mercedes me Charge-diensten en voor ontwikkeling van vergelijkbare diensten verwerkt. Deze verwerking is in het wettelijk belang van DCS, om de hoge klanteisen die gesteld worden aan bestaande producten en diensten te kunnen waarborgen en in staat te zijn om toekomstige wensen van onze klanten via nieuwe, nog te ontwikkelen producten en diensten te vervullen (art. 6(1)(f) AVG). De verwerking vindt plaats ter bescherming van de privésfeer van onze klanten, uitsluitend op een niet tot de klant herleidbare manier. Bovendien worden de contactgegevens gebruikt om directe reclame te sturen voor onze eigen, soortgelijke diensten of producten van DCS (Art. 6 (lid 1)(onder f) AVG). De klant zal per e-mail of via de app worden gecontacteerd. De klant heeft op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor de doeleinden van dergelijke reclame door gebruik te maken van onderstaande contactopties.

In individuele gevallen kunnen uw persoonlijke gegevens aan derden worden doorgegeven. Dit zijn bedrijven in de categorieën IT-diensten, logistiek, telecommunicatie, consulting, klantenondersteuning en aanmaningen. Deze kunnen zich ook buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden, dus in derde landen. Sommige derde landen zijn door de Europese Commissie gecertificeerd als landen met een gegevensbescherming die vergelijkbaar is met de EER-norm door middel van zogenaamde adequaatheidsbesluiten. In andere derde landen waarnaar persoonsgegevens kunnen worden overgedragen, is het echter mogelijk dat er geen uniform hoog niveau van gegevensbescherming is vanwege het gebrek aan wettelijke bepalingen. Als dit het geval is, zorgen wij ervoor dat de gegevensbescherming voldoende wordt gegarandeerd. Dit is mogelijk via bindende bedrijfsregels, standaard contractbepalingen uitgegeven door de Europese Commissie, certificaten of erkende gedragscodes. Daarnaast is de overdracht van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 49 par. 1 zin 1 lit. a AVG, op voorwaarde dat u deze toestemming vooraf hebt gegeven. Neem contact met ons op als u hier meer informatie over wilt hebben.

Reclamecommunicatie en marktonderzoek op basis van toestemming

Als u afzonderlijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw persoonlijke gegevens, kunnen uw persoonlijke gegevens worden gebruikt en, indien nodig, worden doorgegeven aan derden overeenkomstig het bereik zoals beschreven in de toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden en/of marktonderzoek (art. 6(1)(a) AVG). Details hiervoor staan in de betreffende toestemmingsverklaring die op elk moment kan worden ingetrokken.

Wettelijke verplichting

DCS zal persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een wettelijke grond bestaat (art. 13(1)(c), art. 6(1)(c) AVG). DCS kan bijvoorbeeld verplicht zijn om gegevens aan een overheid te verstrekken.

Diensten van derden (Google Maps)

Om de correcte invoer van adressen te garanderen, hebben we via een API de dienst Google Maps van Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland) geïntegreerd in onze website. Google handelt namens ons in deze. Om de inhoud in uw browser te kunnen weergeven moet Google uw IP-adres ontvangen, anders kan Google u deze geïntegreerde inhoud niet verstrekken.

De juridische grondslag voor verwerking komt voort uit art. 6(1)(a) van de AVG, dat wil zeggen dat we uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming.

Door uw gebruik van Google Maps kan informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) buiten de Europese Unie (inclusief in de Verenigde Staten) worden opgeslagen en verwerkt. Er kan sprake zijn van een “onvoldoende niveau van bescherming” voor de verwerking van persoonsgegevens in deze landen op basis van het standpunt van de Europese Unie. Maar een dergelijk niveau kan worden bereikt via bepaalde maatregelen. Deze maatregel wordt gevormd door wat ook wel het EU-VS-privacyschild wordt genoemd. U vindt details over certificering voor het EU-VS-privacyschild op deze website van de Amerikaanse overheid (helaas alleen beschikbaar in het Engels): https://www.privacyshield.gov. Google kan de via Maps verkregen informatie overdragen aan derden, indien wettelijk vereist of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

U kunt de Google Maps-service deactiveren en daarmee de gegevensoverdracht naar Google voorkomen door JavaScript te deactiveren in uw browser. We wijzen u er echter op dat u in dit geval de kaartweergave op onze pagina's niet zult kunnen gebruiken.

Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking van de gegevens door Google Maps vindt u in het privacybeleid. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsopties voor het beschermen van uw privacy: https://policies.google.com/privacy.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij beveiligen uw gegevens met de modernste middelen. Zo worden bijvoorbeeld de volgende veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens tegen misbruik of andersoortige verwerking te beschermen:

  • Toegang tot persoonsgegevens is beperkt mogelijk voor een aantal gerechtigden voor de aangegeven doelen.
  • Verworven gegevens worden slechts in versleutelde vorm overgedragen.
  • Daarnaast wordt de toegang tot IT-systemen permanent bewaakt, om misbruik vroegtijdig te detecteren en te voorkomen.

Wij slaan uw persoonsgegevens uitsluitend op voor de termijn die voor het doel vereist is. Als gegevens voor meerdere doelen worden verwerkt, dan worden de gegevens automatisch gewist of opgeslagen in een vorm waarbij de informatie niet tot u traceerbaar is, zodra aan het laatst aangegeven doel is voldaan.

Contact met ons opnemen, uw rechten op gegevensbescherming en uw recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming.

U heeft het recht inzage te krijgen in en verwijdering of inperking van de verwerking van gegevens te verlangen en u kunt uw instemming intrekken. Neem hiervoor contact op met: Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Duitsland, E-Mail: dataprotection@digitalchargingsolutions.com. Als u de indruk heeft dat wij uw zorgen en klachten niet serieus nemen met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke informatie, dan kunt u een klacht indienen bij de verantwoordelijke instantie.

Voor zover de gegevensverwerking afhankelijk is van uw instemming kunt u deze op elk moment intrekken. Neem hiervoor contact op met: Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Duitsland, E-Mail: dataprotection@digitalchargingsolutions.com