Algemene voorwaarden voor Mercedes me Charge

1. Mercedes me Charge

1.1. Onder deze algemene voorwaarden (‘AV’) levert Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Duitsland (‘DCS’) de klant informatieservices en toegangstechnologie voor oplaadinfrastructuur voor voertuigen van Mercedes-Benz onder het merk ‘Mercedes me Charge’ (‘Mercedes me Charge’). Als een voorwaarde voor het gebruik van de Mercedes me Charge is het noodzakelijk om een gratis Mercedes me Account aan te maken. Het gebruik van de term ‘klant’ in deze AV verwijst naar personen van elk geslacht.

1.2. De nieuwste versie van deze AV en de laatste informatie over beschikbare tarieven is te vinden op, kan worden gedownload en geprint vanaf de website eu.charge.mercedes.me. Wijzigingen aan deze algemene bedrijfsvoorwaarden, een Mercedes me Charge-contract dat daarop gebaseerd is en wijzigingen in de afgesproken tarieven met de klant door wetswijzigingen, jurisprudentie of marktcondities worden in overeenstemming met sectie 2.2 met uitdrukkelijke verwijzing naar de relevante wijzigingen in schriftelijke vorm gemeld aan de klant via het e-mailadres dat is verstrekt door de klant. Deze wijzigingen worden effectief als de klant niet binnen een periode van een maand na ontvangst van het bericht bezwaar aantekent. DCS informeert de klant over deze juridische consequenties aan het begin van deze periode. De hierboven omschreven procedure is ook van toepassing op wijzigingen van het met de klant afgesproken tarief.

1.3. DCS werkt samen met operators van laadstations (elk een ‘Mercedes me Charge Partner’). De laadstations van Mercedes me Charge Partners worden weergegeven op eu.charge.mercedes.me, in de Mercedes me app geleverd door Mercedes-Benz AG en via andere kanalen (hierna ‘Frontends’) en zijn gemarkeerd om ze te onderscheiden van andere laadstations die geen deel uitmaken van het netwerk van laadstations. Deels kan deze informatie alleen worden geopend door in te loggen op het lidmaatschapsgedeelte.

1.4. De Mercedes me Charge service bestaat uit

a) het weergeven van Mercedes me Charge Partner-laadstations (in de vorm van statische informatie) en bepaalde informatie met betrekking tot het gebruik van deze Mercedes me Charge Partner-laadstations (zoals beschikbaarheid en prijzen in de vorm van dynamische informatie) in de front ends.

b) opladen bij Mercedes me Charge Partner-laadstations na authenticatie (zie sectie 6.1) in combinatie met maandelijkse facturen inclusief een gedetailleerd overzicht van alle oplaadprocessen.

1.5. Informatie over Mercedes me Charge het gebruik van de service wordt omschreven op eu.charge.mercedes.me.

1.6. Duitsland kan op dit moment niet garanderen dat laadstationbeheerders landelijke dekking bieden voor laad- en betaaloplossingen die voldoen aan de ijkingswet. Wij maken voor onze diensten gebruik van gegevens aangeleverd door laadstationbeheerders. In sommige gevallen kan dit, onder anderen, leiden tot afwijkingen in de laad- en betaalbedragen. Neem bij vragen gerust contact met ons op.

2. Afsluiten contract en bestellen

2.1. De klant kan de Mercedes me Charge bestellen op eu.charge.mercedes.me. De versie van de AV die de klant uitdrukkelijk geaccepteerd heeft op het moment van het bestellen van de Mercedes me Charge (omdat de versie van tijd tot tijd kan worden veranderd in overeenstemming met sectie 1.2 hierboven) is van toepassing. DCS biedt de klant mogelijk extra services aan, bijvoorbeeld speciale toegangsvoorwaarden voor laadstations of om laatstations te gebruiken van externe laadpaalexploitanten (“pakketten”). De bepalingen in deze Algemene voorwaarden zijn voor dergelijke pakketten eveneens van toepassing. 

2.2. Klanten met een ‘Mercedes me’-account kunnen zich registreren voor de Mercedes me Charge op eu.charge.mercedes.me door hun adres- en betaalgegevens in te zenden. Deze gegevens kunnen later worden omgezet of geüpdatet naar het klantaccountgedeelte of via de klantenservice. Klanten die zich nog niet hebben geregistreerd voor een gratis ‘Mercedes me’-account moeten zo’n account instellen voor zij zich registreren voor de Mercedes me Charge.

2.3. Alle ingediende informatie in het klantaccountgedeelte, zoals betaalinformatie, adresgegevens en e-mailadressen, wordt automatisch beveiligd met moderne versleutelmethodes, bijv. het SSL-protocol (Secure Sockets Layer).

2.4. Betaling moet worden verricht met een creditcard of andere betaalmethode zoals aangeboden aan de Mercedes me Charge-klant tijdens het registratieproces. Indien voldoende kredietwaardig kunnen zakelijke klanten ook per bank op basis van uitgegeven facturen betalen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de zakelijke klant betaling per factuur aanvragen en een kopie van het Kamer van Koophandel-uittreksel of gelijkwaardige officiële referenties naar DCS sturen. Het verzoek om betaling per factuur kan worden gedaan tijdens het registratieproces of door contact op te nemen met de klantenservice.

2.5. Aanbieding en afsluiting van een Mercedes me Charge-contract

a) DCS stuurt een bindende aanbieding voor de levering van de Mercedes me Charge. Zodra de klant met een ‘Mercedes me’-account zich heeft geregistreerd voor de Mercedes me Charge-klantaccount en uitdrukkelijk de AV heeft geaccepteerd, kan de Mercedes me Charge service worden besteld. Het bestelproces wordt ook omschreven op eu.charge.mercedes.me.

b) De klant kan fouten corrigeren door op ‘terug’ te klikken tijdens het registratieproces en de juiste input te geven. Voor het bevestigen van zijn order wordt de klant met name voorzien van informatie over de toepasselijke prijzen van de Mercedes me Charge.

c) Na het afronden van het Mercedes me Charge-orderproces ontvangt de klant per e-mail een orderbevestiging in combinatie met informatie over het respectievelijke tarief, de door de klant geaccepteerde AV en de informatie over zijn of haar recht op intrekking (zie sectie 2.7).

d) Het Mercedes me Charge-contract is afgerond op het moment van afronding van het orderproces.

e) De inhoud van het Mercedes me Charge-contract wordt opgeslagen door DCS en kan worden teruggehaald of bewaard door de klant op eu.charge.mercedes.me in het Mercedes me Charge-klantaccountgedeelte.

2.6. Talen

Het Mercedes me Charge-contract wordt afgesloten in de Nederlandse taal. Vertalingen van deze AV in andere talen zijn alleen voor informatiedoeleinden en zijn niet juridisch bindend.

2.7. Richt om het contract in te trekken

De klant heeft het recht om het Mercedes me Charge-contract in te trekken binnen een periode van veertien dagen als hij of zij een klant is.

De klant wordt hierbij als volgt geïnformeerd over zijn of haar recht op intrekking:

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Duitsland, Tel: +32 (0) 28993822, E-Mail: be@charge.mercedes.me) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten of de levering van elektriciteit te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

(Einde informatie over het recht op intrekking)

3. Oplaadkaart voor Mercedes me Charge: Activering en deactivering van de oplaadkaart voor Mercedes me Charge

3.1. Om gebruik te kunnen maken van de Mercedes me Charge service vereisen de meeste laadstations een geactiveerde oplaadkaart voor Mercedes me Charge. Als de klant al een oplaadkaart voor Mercedes me Charge heeft, kan hij/zij deze kaart activeren tijdens het registratieproces. Zo niet, dan stuurt DCS een oplaadkaart voor Mercedes me Charge ter activering naar de klant via de post. Oplaadkaarten voor Mercedes me Charge kunnen worden geactiveerd in de Mercedes me Charge-klantenaccount door het invoeren van het kaartnummer en het bevestigen van de details. De klant ontvangt dan een bevestigingsmail. Activering van de oplaadkaart voor Mercedes me Charge kan tot 24 uur duren.

3.2. Bij sommige laadstations is authenticatie alleen mogelijk met de Mercedes me app geleverd door Mercedes-Benz AG, welke beschikbaar is via de Apple Inc. App Store of de Google Play Store. Deze bevat een QR-codelezer. Voor de authenticatie is het inloggen met de inloggegevens vereist.

3.3. DCS blijft eigenaar van de oplaadkaart voor Mercedes me Charge. De klant moet zijn/haar oplaadkaart voor Mercedes me Charge en inloggegevens zorgvuldig bewaren. De klant moet DCS direct informeren in het geval van verlies of diefstal van de oplaadkaart voor Mercedes me Charge of inloggegevens (zie contactinformatie onder sectie 10). Daarnaast mag de klant ook contact opnemen met de klantenservice van Mercedes me Charge om de oplaadkaart voor Mercedes me Charge te deactiveren. Het uitgeven van een vervangende kaart resulteert in bijkomende kosten voor de klant (zie toepasselijke prijzen op eu.charge.mercedes.me).

4. Contracttermijn en -geldigheid

4.1. Het contract heeft geen bepaalde termijn en kan door elke partij schriftelijk worden beëindigd met een opzegtermijn van een maand, die ingaat op het einde van een kalendermaand. Het beëindigingsbericht kan worden opgegeven in het klantenaccountgedeelte, per post of per e-mail; dit heeft geen invloed op het recht om het contract per direct met een goede reden te beëindigen.

4.2. Zodra het contract is beëindigd is de oplaadkaart voor Mercedes me Charge niet langer geldig en zal deze worden geblokkeerd door DCS.

4.3. Mogelijk zijn andere bepalingen en opzegtermijnen van toepassing voor extra pakketten waarvoor de klant heeft ingeschreven.

5. Gebruik en beschikbaarheid van de Mercedes me Charge

5.1. De klant kan meer informatie verkrijgen over de Mercedes me Charge en technische gegevens over gebruik en beschikbaarheid op eu.charge.mercedes.me. DCS levert de service in het land van verblijf van de klant, maar ook in andere landen in overeenstemming met sectie 9 hieronder.

5.2. Om de Mercedes me Charge service op de best mogelijke manier te gebruiken, is de aanwezigheid van de Mercedes me app geleverd door Mercedes-Benz AG op een geschikt mobiel apparaat of toegang tot eu.charge.mercedes.me vereist.

5.3. DCS streeft ernaar om toegang tot en gebruik van openbare oplaadinfrastructuur via Mercedes me Charge uit te breiden en de groep van Mercedes me Charge Partners te vergroten. Echter, DCS geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de beschikbaarheid (juiste functionering, beschikbaarheid van elektriciteit of volledig opladen) van en de klant heeft geen enkel recht toegang te eisen tot bepaalde laadstations en/of -mogelijkheden. Er is, in het bijzonder, geen aanspraak op het behoud van dezelfde Mercedes me Charge Partner-oplaadinfrastructuur.

5.4. In overeenstemming met sectie 5.5 geeft DCS geen verklaringen of garanties met betrekking tot de actualiteit en/of juistheid van statische en/of dynamische informatie die wordt weergegeven via de Front Ends (zie sectie 1.4 a), inclusief maar niet beperkt tot informatie over laadstations en/of hun beschikbaarheid. De klant, in het bijzonder, erkent dat zulke informatie wordt aangeleverd door derde partijen (bijv. Mercedes me Charge Partners). Afgezien van dat feit controleert DCS de actualiteit en/of juistheid van de informatie steekproefsgewijs om zijn service constant te verbeteren. De overdracht van deze informatie is ook afhankelijk van de ontvangst op mobiele telefoniemasten van de respectievelijke netwerkoperators en kan worden gestoord door atmosferische omstandigheden, topografische omstandigheden, voertuigpositie en obstakels in de buurt (zoals bruggen en gebouwen, etc.).

5.5. Afhankelijk van het afgesproken tarief kunnen de prijzen variëren afhankelijk van het gebruikte laadstation (zie sectie 7.1). In zo'n tariefsysteem worden de actuele prijzen voor het betreffende laadstation weergegeven aan de klant in de Mercedes me app, op voorwaarde dat de klant is ingelogd met zijn/haar eigen inloggegevens. In afwijking van sectie 5.4 garandeert DCS de juistheid van de weergegeven prijzen. Klanten met zo'n tarief zijn verplicht zich te informeren over de geldige prijzen voorafgaand aan het opstarten van het oplaadproces.

5.6. De Mercedes me Charge die onder deze AV wordt aangeboden, kan alleen worden gebruikt voor het opladen van voertuigen van het merk Mercedes-Benz.

5.7. Klanten mogen hun familieleden of hun medewerkers de Mercedes me Charge (voornamelijk de oplaadkaart voor Mercedes me Charge) laten gebruiken, op voorwaarde dat de klant zulk gebruik niet in rekening brengt en dat de Mercedes me Charge alleen wordt gebruikt om het eigen voertuig van de klant op te laden. Voorafgaand aan zulk gebruik moet de klant de gebruiker informeren over de juiste behandeling van de laadstations. Elk ander gebruik van de Mercedes me Charge door derde partijen vereist toestemming vooraf van DCS. De klant mag de Mercedes me Charge niet gebruiken voor onwettige doeleinden of derde partijen toestaan dit te doen.

5.8. De klant zal zich strikt houden aan de handleidingen van het op te laden voertuig en gebruikte apparatuur of accessoires (bijv. oplaadkabel), en alle instructies en algemene voorwaarden van de Mercedes me Charge Partners die worden weergegeven bij de laadstations met betrekking tot het gebruik van die laadstations. Het gebruik van oplaadkabels of andere apparatuur of accessoires die (i) niet zijn gecertificeerd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving (bijv. CE-certificatie), (ii) niet zijn goedgekeurd voor de betreffende auto of door de respectievelijke Mercedes me Charge Partner in overeenstemming met de weergegeven instructies bij de laadstations of (iii) zijn beschadigd, is uitdrukkelijk verboden.

5.9. Oplaadstations die een alarmbericht of probleemrapport weergeven of die duidelijk beschadigd zijn, mogen niet worden gebruikt. In plaats daarvan verzoeken wij de klant vriendelijk DCS hieromtrent te informeren (zie contactgegevens in sectie 10).

5.10. De klant kan aansprakelijk worden gehouden voor enige opzettelijke schade die veroorzaakt wordt door misbruik of onjuist gebruik van de oplaadkaart voor Mercedes me Charge respectievelijk de Mercedes me app als authenticatie-apparaat of voor het misbruik of onjuist gebruik van het oplaadproces in overeenstemming met de betreffende wetgeving.

6. Oplaadproces en authenticatie; maximale oplaad- en stilstandtijd; onderbrekingen

6.1. Over het algemeen worden klanten geauthentiseerd bij laadstations van Mercedes me Charge Partners met de oplaadkaart voor Mercedes me Charge. Bij sommige laadstations is authenticatie ook mogelijk met of vereist dit het gebruik van de Mercedes me app geleverd door Mercedes-Benz AG. Dit is vooral van toepassing op laadstations met een intercharge-symbool. Voor ieder laadstation worden de beschikbare authenticatiemethodes weergegeven in de Mercedes me app geleverd door Mercedes-Benz AG of op eu.charge.mercedes.me.

6.2. De maximale, constant verbonden periode voor een enkel laadstation mag 24 uur niet overschrijden, of in geval van DC-laden (direct current laden) 4 uur (maximale oplaad- en stilstandtijd). Daarnaast moet de klant de openbare parkeerplaats zo snel mogelijk verlaten zodra het oplaadproces is afgerond of de maximale parkeerperiode is verstreken. Kosten die kunnen ontstaan voor DCS in verband met het overschrijden van maximale oplaad- of stilstandtijd en/of parkeerperiode, en kosten voor boetes of wegsleepdiensten in verband met illegaal parkeren, zullen aan de klant in rekening worden gebracht.

6.3. De klant erkent dat storingen bij laadstations kunnen ontstaan door overmacht, zoals stakingen, uitsluitingen en officiële richtlijnen, maar ook door technische en andere maatregelen die moeten worden uitgevoerd op de apparatuur om te zorgen dat het correct functioneert of om de service te verbeteren (bijv. onderhoud, reparaties, software-updates aan systemen). Storingen kunnen ook veroorzaakt worden door capaciteitsgebrek voor de korte termijn in verband met piekuren.

6.4. Met betrekking tot storingen en/of afwijkingen in de levering van elektriciteit als gevolg van een storing aan het netwerk (inclusief de verbinding met het netwerk) is DCS vrijgesteld van zijn/haar betreffende verplichtingen onder de Mercedes me Charge service. Dit is echter niet van toepassing wanneer DCS de levering zonder gerechtvaardigde reden onderbreekt. Op verzoek zal DCS met bekwame spoed de klant voorzien van informatie over zo'n schadelijk evenement en de oorzaak daarvan voor zover DCS zulke informatie heeft of zulke informatie met redelijke inspanningen beschikbaar kan maken.

7. Tarief; prijzen

7.1. De kosten voor Mercedes me Charge en het gebruik van de services wordt bepaald door het overeengekomen tarief en wordt meestal als volgt samengesteld:

a) een vast maandbedrag (afhankelijk van het overeengekomen tarief en voor sommige tarieven kan in het maandtarief al een gebruikstarief zijn inbegrepen (forfaittarief)), en

b) betalingen gebaseerd op het daadwerkelijke gebruik van individuele oplaadprocessen bij laadstations van Mercedes me Charge Partners.

De respectievelijke tariefstructuur is te vinden op https://eu.charge.mercedes.me/web/daimler-be/tariffs.

De actuele prijzen voor het betreffende laadstation worden weergegeven aan de klant in de Mercedes me App, op voorwaarde dat de klant is ingelogd met zijn/haar inloggegevens. Voor variabele tarieven is DCS bevoegd om de prijzen voor het daadwerkelijke gebruik van een laadstation aan te passen met het oog op de toekomst. Klanten zijn verplicht zich te informeren over de geldige prijzen voorafgaand aan het opstarten van het oplaadproces.

7.2. Het maandelijkse basistarief wordt pas in rekening gebracht zodra het contract voor de Mercedes me Charge is gesloten of, in het geval van een wijziging aan het tarief van het maandelijkse basistarief, een dergelijk gewijzigd tarief is geactiveerd door DCS en dan op een pro rata-basis voor de rest van de eerste maand.

7.3. De betalingen gebaseerd op het daadwerkelijke gebruik worden in rekening gebracht voor elk oplaadproces vanaf het begin (d.w.z. als de stekker in het oplaadpunt wordt gestoken) tot het eind (d.w.z. als de stekker uit het oplaadpunt wordt gehaald), gebaseerd op de actuele geldende prijzen in het betreffende land of bij het betreffende laadstation. Meer informatie over de prijzen voor roaming is te vinden in de prijslijst voor het betreffende tarief op eu.charge.mercedes.me. Oplaadprocessen worden in rekening gebracht zoals vermeld in de prijslijst voor het toepasselijke tarief (bijv. op minutenbasis voor elke aangevangen minuut of per kW/u).

7.4. Alle prijzen zijn inclusief BTW. De informatie over de prijzen die van toepassing zijn in het betreffende tarief van de klant bij beëindiging van het contract, wordt per e-mail aan de klant gestuurd (zie sectie 2.5c).

7.5. In het geval dat er prijzen worden weergegeven bij een Mercedes me Charge Partner-laadstation en deze prijzen verschillen van de contractueel overeengekomen prijzen met de klant, gelden alleen de prijzen die zijn overeengekomen tussen de klant en DCS.

7.6. Bij laadsessies in het buitenland (roaming) kunnen de aangegeven prijzen op het moment van de contractafsluiting afwijken. De klant is verplicht om zich voor het begin van een laadsessie in het buitenland te informeren over de geldende voorwaarden. Een aanwijzings- en mededelingsplicht volgens alinea 1.2 van deze algemene voorwaarden met de daar voorziene rechtsgevolgen is in deze gevallen niet van toepassing.

7.7. Bij laden in het buitenland in een andere valuta dan de Euro, ontstaan mogelijk schulden aan DCS in een vreemde valuta. Om de facturering van vreemde valuta zo gemakkelijk mogelijk te maken voor de klant, is het DCS toegelaten om de schuld in de vreemde valuta om te zetten in Euro en aan de klant aan te rekenen in deze geconverteerde valuta in plaats van de vreemde valuta. De conversie voor een laadcyclus in een vreemde valuta is gebaseerd op de referentiewisselkoers van de Euro aangegeven door de Europese Centrale Bank op het einde van de vorige bankwerkdag voor de laadcyclus, die de klant kan opvragen op https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html

7.8. DCS behoudt zich het recht voor om prijzen te verlagen voor bestaande en/of nieuwe contracten in gedefinieerde tijdsperiodes en voor gedefinieerde laadstations (zie sectie 7.1b) (speciale aanbiedingen).

7.9. Een wijziging van het tarief vereist een desbetreffende overeenkomst tussen partijen; de klant kan een wijziging van het tarief aanvragen via het internet op eu.charge.mercedes.me.

8. Facturatie en betalingsvoorwaarden

8.1. De klant kan zijn/haar maandelijkse facturen ophalen via de Mercedes me Charge-klantaccount op eu.charge.mercedes.me en deze bevat een gedetailleerde lijst met oplaadprocessen in de betreffende facturatieperiode met informatie over datum, locatie en duur. De klant wordt per e-mail geïnformeerd als er een nieuwe factuur beschikbaar is.

8.2. Gemaakte kosten per kalendermaand worden in rekening gebracht, volgens de tijdens het registratieproces in de Mercedes me Charge-klantaccount gekozen betaalmethode, op de vierde werkdag van de volgende kalendermaand. Zakelijke klanten die betalen volgens factuur (zie sectie 2.4) moeten het bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur overmaken op de op de factuur vermelde rekening. Hoewel DCS ernaar streeft om de Mercedes me Charge-service in de volgende kalendermaand te factureren, kunnen er in individuele gevallen vertragingen optreden (bijv. vanwege late facturering door Mercedes me Charge Partners aan DCS).

8.3. De klant kan alleen bezwaar maken tegen vorderingen van DCS als de terugvordering onbetwist is, gebaseerd op intrekking van dit contract of daartoe een juridisch bindende grondslag bestaat. De klant mag alleen betalingen opschorten als dit is gebaseerd op vorderingen die voortvloeien uit het Mercedes me Charge-contract.

8.4. Indien de klant achterstaat met zijn betalingen is het DCS toegelaten om het gebruik van Mercedes me Charge door de klant te blokkeren.

9. Internationaal roaming

Op basis van het Mercedes me Charge-contract mag de klant de oplaadkaart voor Mercedes me Charge respectievelijk de Mercedes me app geleverd door Mercedes-Benz AG ook in andere landen dan het land van woonplaats gebruiken. De huidige lijst met landen is te vinden op eu.charge.mercedes.me.

10. Contact opnemen

Voor algemene vragen over het Mercedes me Charge-product, vragen over facturen, consumentencontracten of oplaadkaarten voor Mercedes me Charge maar ook over technische problemen, vooral tijdens het laadproces heeft de klant verschillende mogelijkheden om contact op te nemen zoals omschreven onder eu.charge.mercedes.me.

11. Garantie

Wettelijke garantievoorwaarden zijn van toepassing.

12. Disclaimer

12.1. In het geval van lichte nalatigheid is DCS alleen aansprakelijk als het belangrijke contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen) heeft geschonden, zoals die die worden gezien als specifiek opgelegd op DCS in overeenstemming met de content en het doel van het Mercedes me Charge-contract of die waarvan de uitvoering de juiste uitvoering van het Mercedes me Charge-contract en naleving waar de klant geregeld op mag vertrouwen, mogelijk maakt. Zulke aansprakelijkheid is beperkt tot de typische schade die kan worden voorzien op het moment van het beëindigen van het Mercedes me Charge-contract.

12.2. De persoonlijke aansprakelijkheid van de wettelijke vertegenwoordiger, agenten en medewerkers van DCS voor enige schade die voortvloeit uit hun geringe nalatigheid wordt ook beperkt tot de mate zoals in de vorige paragraaf omschreven.

12.3. De aansprakelijkheid van DCS in het geval van kwaadwillige niet-openbaarmaking van een defect, of als gevolg van de aanname van een garantie of in overeenstemming met productaansprakelijkheidswetgeving blijft onaangetast. Aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing in het geval van kwade opzet, grove nalatigheid, overlijden, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid.

12.4. DCS is geen operator van de laadstations en is niet aansprakelijk als operator. De klant erkent dat in geval van storing of onregelmatigheden in de levering van elektriciteit door een storing aan het netwerk (inclusief de verbinding met het netwerk) er vorderingen tegen de operator of het distributienetwerk kunnen zijn; DCS zal op verzoek claims en rechten tegen de operator van het distributienetwerk toewijzen en overdragen met betrekking tot een schade van de klant.

13. Informatie met betrekking tot bescherming van gegevens

13.1. DCS neemt de bescherming van de persoonsgegevens van gebruikers van onze diensten serieus en respecteert de privacy van haar gebruikers wanneer zij persoonsgegevens verwerkt.

13.2. Meer informatie over gegevensverwerking, gegevensbescherming en gegevensbeveiliging is te vinden in de kennisgeving gegevensbescherming.

14. Plaats van jurisdictie, bemiddeling en toepasselijk recht

14.1. Het Mercedes me Charge-contract en alle juridische relaties gebaseerd op deze AV zijn onderhevig aan Duitse recht; het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten is niet van toepassing. Als de klant een consument is, gelden verplichte consumentenbeschermingsregelgevingen van de staat waarin de consument woont boven het Duitse recht, als deze gunstiger zijn voor de consument.

14.2. De exclusieve plaats van jurisdictie voor alle vorderingen voortvloeiend uit relaties met bedrijfseigenaren of bedrijven onder openbare wet is München, Duitsland. Als de klant een consument is en zijn/haar verblijfplaats of gewoonlijke verblijfplaats zich in de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland bevindt mag hij/zij ook een vordering in het land van verblijf indienen. Vorderingen van DCS tegen een consument kunnen enkel in het land van verblijf van de consument worden ingediend.

14.3. De Europese Commissie biedt een online dispuutoplossingsplatform: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Als u iets onder onze aandacht wilt brengen, neem dan contact met ons op.

14.4. DCS neemt niet deel aan een procedures voor de oplossing van geschillen voor een consumentengeschillencommissie en is niet verplicht dit te doen.

Laatste revisie: Februari 2021Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

Digital Charging Solutions GmbH

Mies-van-der-Rohe-Straße 6

80807 München, Duitsland

E-Mail: be@charge.mercedes.me

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)


Nummer Mercedes me Charge contract

Besteld op

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van de consumenten(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.